Ogólnik Nr 11 IFAB UEFA

Wyjaśnienia do Przepisów Gry 2017/2018 zawarte w okólniku IFAB nr 11 z 25.09.2017 r.

 IFAB zatwierdził następujące wyjaśnienia do Przepisów Gry 2017/18, które wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym:

MODYFIKACJE PRZEPISÓW GRY WYMIANY:

 • Liczba wymian, której może dokonać każda drużyna, nie może przekraczać pięciu, z wyłączeniem rozgrywek młodzieżowych, w których maksymalna liczba będzie określona przez związek narodowy, konfederację lub FIFA.

Wyjaśnienie : Poprzednia korekta Modyfikacji miała na celu zwiększenie udziału zawodników w zawodach, ale przypadkowo doprowadziła do zmniejszenia udziału zawodników w niektórych krajach, w których przed tą korektą zezwolano na więcej niż pięć wymian w rozgrywkach młodzieżowych. Wobec powyższego, obecne wyjaśnienie zezwala na dokonanie więcej niż pięciu wymian w rozgrywkach młodzieżowych.

ART. 4 – UBIÓR ZAWODNIKÓW

Slogany, wyrażenia, ilustracje i treści reklamowe

Poniższe wskazówki (które będą stanowiły częśd Artykułu 4 w Przepisach 2018/19) mają na celu pomóc organizatorom rozgrywek, związkom narodowym, konfederacjom i FIFA zadecydowad co może byd widoczne na ubiorze zawodników.

Zasady

 • Artykuł 4 odnosi się do całego sprzętu (włącznie z ubiorem) noszonego przez zawodników, zawodników rezerwowych i zawodników wymienionych; jego zasady odnoszą się również do osób towarzyszących drużynom przebywających w strefach technicznych.
 • Poniższe elementy są (zazwyczaj) dozwolone:
 • Numery zawodników, nazwisko zawodnika, logo/herb klubu, emblematy i treści promujące piłkę nożną, szacunek i uczciwośd, dozwolone są również treści reklamowe, na które zgodę wyraził organizator rozgrywek lub związek narodowy, konfederacje lub regulaminy FIFA,
 • Treści związane z rozgrywanymi zawodami: drużyny, data, rodzaj rozgrywek/wydarzenia, miejsce,
 • Dozwolone slogany, wyrażenia i ilustracje powinny byd ograniczone do przodu koszulki, rękawka i/lub opaski na ramię,
 • W niektórych przypadkach, slogany, wyrażenia i ilustracje mogą byd umieszczone wyłącznie na opasce kapitańskiej,

Interpretacja Artykułu

Interpretując czy slogan, wyrażenie lub ilustracja są zgodne z Przepisami, należy odnieść się do Artykułu 12 (Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie), który zobowiązuje sędziego do podjęcia działań wobec zawodnika, który jest winny:

 • Użycia ordynarnego, obelżywego, obraźliwego języka i/lub gestów,
 • Wykonywania prowokacyjnych, szyderczych, względnie podburzających gestów lub działań.

Jakiekolwiek slogany, wyrażenia czy ilustracje, które spełniają powyższe kryteria są niedozwolone.

Podczas, gdy treści „religijne” czy „osobiste” są łatwo definiowalne, treści „polityczne” są mniej klarowne, a slogany, wyrażenia czy ilustracje powiązane z poniższymi aspektami są niedozwolone:

 • jakąkolwiek osobą/osobami, żyjącymi lub nieżyjącymi (chyba, że ich nazwisko stanowi część nazwy rozgrywek),
 • jakimikolwiek lokalnymi, regionalnymi, narodowymi lub międzynarodowymi partiami politycznymi/organizacjami/grupami, itd.,
 • jakimikolwiek lokalnymi, regionalnymi lub narodowymi władzami lub jakimikolwiek departamentami, biurami czy ich funkcjami,
 • jakimikolwiek organizacjami, które dyskryminują,
 • jakimikolwiek organizacjami, których cele/działania obrażają znaczną liczbę osób
 • jakimkolwiek konkretnym politycznym działaniem/wydarzeniem

Podczas upamiętniania znaczącego narodowego lub międzynarodowego wydarzenia, należy szczególnie brać pod uwagę odczucia drużyny przeciwnej (włącznie z jej kibicami) oraz ogółu kibiców.

Regulaminy rozgrywek mogą zawierać dalsze ograniczenia w szczególności w odniesieniu do wielkości, ilości oraz lokalizacji dozwolonych sloganów, wyrażeń ilustracji i reklam. Zaleca się, żeby spory dotyczące sloganów, wyrażeń i ilustracji były rozwiązywane przed rozpoczęciem zawodów/turnieju.

ARTYKUŁ 11 – SPALONY

Oceniając pozycję spaloną należy brać pod uwagę punkt pierwszego kontaktu związanego z „zagraniem lub dotknięciem” piłki.

Wyjaśnienie : Wprowadzenie powyższej definicji jest niezbędne, jako że użycie „powolnego tempa (słów motion)” w systemie VAR, pozwala dostrzec zauważalną różnicę pomiędzy pierwszym a ostatnim kontaktem zawodnika z piłką, gdy ta jest „podawana”.

ARTYKUŁ 12 – GRA NIEDOZWOLONE I NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE:

PRZEWINIENIA POPEŁNIONE PRZECIWKO WSPÓŁPARTNEROWI (LUB ZAWODNIKOWI REZERWOWEMU/OSOBIE TOWARZYSZĄCEJ DRUŻYNIE)

Jeżeli zawodnik popełnia przewinienie wobec zawodnika, zawodnika rezerwowego lub osoby towarzyszącej, i osoba ta jest z jego własnej drużyny, a do przewinienia dochodzi, gdy piłka jest w grze, to:

 • jeżeli do przewinienia doszło na polu gry, zarządza się rzut wolny bezpośredni (lub rzut karny),
 • jeżeli do przewinienia doszło poza polem gry, a sędzia przerwał grę w celu udzielenia napomnienia (żk) lub wykluczenia (czk), zarządza się rzut wolny pośredni na linii ograniczającej pole gry, w miejscu najbliższym przewinienia.

DWA PRZEWINIENIA DOKONANE W TYM SAMYM MOMENCIE/KRÓTKO PO SOBIE:

W przypadku, gdy dochodzi do popełnienia dwóch oddzielnych przewinień karanych napomnieniem (żk), nawet w krótki odstępie czasu między jednym a drugim, to skutkują one udzieleniem dwóch napomnień (żk), np. jeżeli zawodnik:

 • wchodzi na pole gry bez wymaganej zgody sędziego i dopuszcza się nierozważnego ataku/przerywa korzystną akcję faulem/zagraniem piłki ręką itp.

ZAGRANIE PIŁKI RĘKĄ:

Rzucenie przedmiotem stanowi przewinienie, za które grę wznawia się rzutem wolnym bezpośrednim (nie jest to przewinienie klasyfikowane jako zagranie piłki ręką) wobec tego, bramkarz, który rzuca przedmiotem i trafia w piłkę/przeciwnika we własnym polu karnym, ukarany zostanie napomnieniem (żk) lub wykluczeniem (czk) i dodatkowo podyktowany zostanie rzut karny.

SŁOWNIK

KOPNIĘCIE

 • Piłka zostaje kopnięta jeżeli dojdzie do kontaktu piłki ze stopą i/lub stawem skokowym zawodnika

Wyjaśnienie: Definicja ta precyzuje, których części ciała używa się do „kopnięcia” piłki (w szczególności w kontekście zagrania piłki do bramkarza itp.) Piszczel, kolano i inne części ciała raczej „zagrywają” piłkę niż ją „kopią”.

FIFA – PZPN