KOMISJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA ZAWODACH: ZASADY ORGANIZACJI MECZÓW PIŁKI NOŻNEJ Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI W ROZGRYWKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MZPN PODOKRĘG NOWY SĄCZ W SPECJALNYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 2. Niniejsze wytyczne określają podstawowe zasady organizacji meczów w okresie stanu epidemii COVID-19 i obowiązują do odwołania.
 3. Wytyczne określają zasady organizacji meczów w ramach rozgrywek IV ligi i niższych klas rozgrywkowych organizowanych przez Małopolski ZPN w sezonie 2020/2021.
 4. Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie maksymalnie bezpiecznej organizacji meczów i przestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 zmieniające poprzednie rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066 z późniejszymi zmianami).
 5. Mecze piłki nożnej w ramach rozgrywek IV ligi i niższych klas rozgrywkowych odbywają się bez udziału autoryzowanych grup kibiców gości.
  • biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż w wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym, polegającym na rozgrywaniu meczów piłki nożnej udział publiczności jest dopuszczalny z tym, że organizator jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa wskazujących, że:
  • na stadionie może zostać udostępnione co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie (nie więcej niż 50% przewidzianych dla kibiców);
  • wyjątki od zasady udostępnienia co drugiego miejsca dla publiczności dotyczą:
  • – widza, który uczestniczy w meczu z dzieckiem poniżej 13 roku życia;
  • – widza, który uczestniczy w meczu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoba z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoba, która ze względu na stan zdrowia nie może porusza się samodzielnie;
  • – osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
  • osoby wchodzące na stadion muszą mieć udostępnione płyny do dezynfekcji rąk (rekomenduje się aby dezynfekcji rąk każdej osoby wchodzącej na stadion dokonywał pracownik służby klubowej, posiadający maseczkę do zakrywania nosa i ust oraz rękawiczki);
  • każda wchodząca i poruszająca się po stadionie osoba, do momentu zajęcia miejsca na trybunie ma obowiązek zakrywania ust i nosa;
  • osoby przebywające na stadionie bez miejsc siedzących mają obowiązek zachowania bezpiecznej – 1,5 m odległości od innego widza.
 1. ORGANIZACJA MECZU PIŁKI NOŻNEJ

 1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów muszą przestrzegać przepisów w zakresie zakrywania ust i nosa (w tym zawodnicy rezerwowi i inne osoby przebywające na ławce rezerwowych).
 2. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są jedynie zawodnicy uczestniczący w grze, trener udzielający wskazówek oraz sędziowie w trakcie zawodów i rozgrzewki.
 3. Ustala się, iż w trakcie zawodów w strefie technicznej (pole gry, ławki zawodników rezerwowych, szatnie i budynek klubowy) mogą przebywać jedynie osoby niezbędne dla prawidłowej organizacji zawodów, w tym zawodnicy, sztaby trenerskie, sędziowie, niezbędni przedstawiciele klubów piłkarskich oraz przedstawiciele podmiotów organizujących rozgrywki.
 4. Pracownicy służby porządkowej/ klubowej/ zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos oraz rękawiczek.
 5. Organizator rozgrywek upoważniony jest do kontrolowania prawidłowej organizacji zawodów.
 6. Klub – gospodarz jest zobowiązany do zabezpieczenia stadionu / terenu zawodów przed nieuprawnionym wejściem publiczności oraz jakichkolwiek osób postronnych na jego teren.
 7. Klub – gospodarz jest zobowiązany do zapewnienia obecności kierownika ds. bezpieczeństwa (koordynatora ds. bezpieczeństwa), a także spikera podczas obecności drużyn na stadionie. Spiker powinien posiadać uprawnienia nadane przez PZPN/Wojewódzkie ZPN/ oraz zestaw komunikatów bezpieczeństwa, w tym wszelkie dodatkowe komunikaty na potrzeby obsługi meczów i przestrzegania reżimu sanitarnego.
 8. Klub – gospodarz jest zobowiązany do podejmowania wszelkich dodatkowych działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa osób obecnych na stadionie, w szczególności są upoważnione do odmowy wstępu osobom/usuwania ze stadionu osób, które nie przestrzegają zaleceń dotyczących higienicznych środków ostrożności.

III. ZALECENIA DOTYCZĄCE ZMIAN ORGANIZACJI ORAZ HIGIENICZNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI NA OBIEKTACH SPORTOWYCH

 1. Kwestie związane z określeniem zasad wejścia i zejścia zespołów z pola gry określa diagram poniżej:
 2. Przybycie drużyn na stadion:
 • pojazdy powinny być odpowiednio zdezynfekowane przed ich użytkowaniem;
 • czasowe i przestrzenne rozdzielenie drużyn i zespołów technicznych przy ich przyjeździe na stadion – zespoły nie powinny przyjeżdżać w tym samym momencie (odstępy co najmniej 15 minut). Klub gospodarz zobowiązany jest zorganizować wjazd obydwu zespołów tak, aby nie doszło do jednoczesnego wjazdu drużyn;
 • drużyny lub też poszczególni członkowie powinny unikać wychodzenia na pole gry aż do rozpoczęcia oficjalnej rozgrzewki przedmeczowej;
 • szatnie (drużyny i sędziowie):
 1. W zależności od infrastruktury stadionu dopuszcza się wydzielenie pomieszczeń szatni w różnych oddalonych od siebie częściach obiektu;
 2. Szatnie powinny być regularnie wietrzone, zaś wejścia do nich powinny wymagać jak najrzadszego używania klamek.
 3. Rozgrzewka:
 • należy dopasować czas rozgrzewki do warunków atmosferycznych;
 • wychodzenie zespołów i sędziów na rozgrzewkę następuje odrębnie;
 • należy unikać jednoczesnego używania ciągów komunikacyjnych prowadzących do szatni i na płytę boiska przez obydwa zespoły;
 • sędzia zarządza i kontroluje kolejność wychodzenia zespołów na rozgrzewkę.
 1. Kontrolę sprzętu zespołu przed wyjściem na płytę boiska przeprowadza asystent sędziego przy drzwiach szatni (poza obszarem zbiórki);
 2. Wejście drużyny na płytę boiska jest przeprowadzane:
 • odrębnie, przy czym najpierw wychodzą goście, potem gospodarze. Sędzia zarządza i kontroluje kolejność wychodzenia zespołów na boisko na płytę boiska;
 • bez eskorty, maskotek i bez ceremonii otwarcia z udziałem jakichkolwiek dodatkowych osób;
 • bez wspólnego ustawiania zespołów i bez uścisku dłoni, bez przekazania proporców
 • w meczu nie uczestniczą chłopcy do podawania piłek.
 1. Przerwa w meczu:
 • ustala się następującą kolejność: zawodnicy powinni schodzić odrębnie – najpierw goście, potem gospodarze;
 • gospodarz zobowiązany jest wyznaczyć osobę do przeprowadzania dezynfekcji rąk zawodników i sędziów schodzących z płyty boiska do szatni – analogicznie przed wejściem na murawę na drugą połowę;
 1. Przed wejściem na drugą połowę najpierw wychodzą goście, potem gospodarze.
 2. Sędzia zarządza i kontroluje kolejność wychodzenia zespołów na boisko po przerwie.
 3. Sprawozdania i kontrola:
 • przed meczem odbywa się spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczą kierownicy obydwu zespołów oraz wyznaczony sędzia, który zobowiązany jest do przeprowadzenia spotkania według uproszczonej procedury (zaleca się, aby spotkanie organizacyjne odbyło się na płycie boiska);
 • spotkanie to odbywa się na / 45 – 60 minut/ przed rozpoczęciem zawodów, w miarę możliwości na otwartej przestrzeni w strefie technicznej, w której nie mogą przebywać żadne inne osoby;
 • organizatorem spotkania jest przedstawiciel klubu gospodarza, który musi poinformować pozostałe osoby o lokalizacji spotkania w wyznaczonym miejscu;
 • po zawodach sędzia umieszcza w sprawozdaniu sędziowskim opis ewentualnych incydentów oraz zauważonych uchybień;
 • Kierownik ds. bezpieczeństwa, spiker, służby porządkowe i personel medyczny muszą posiadać stosowne uprawnienia wymagane przez przepisy powszechnie obowiązujące.

III. USTALENIA KOŃCOWE

Upoważnienie do kontroli przestrzegania niniejszych wytycznych posiadają Delegaci Meczowi, Obserwatorzy i Sędziowie delegowani przez Małopolski Związek Piłki Nożnej.

Powyższe zasady obowiązują do czasu wprowadzenia nowych wytycznych w zakresie rozgrywania meczów w specjalnym reżimie sanitarnym lub formalnego zniesienia reżimu sanitarnego.

Nadzór merytoryczny nad wdrożeniem przedmiotowych założeń sprawuje Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN. Kluby organizujące mecze w specjalnym reżimie sanitarnym niezgodne z przedmiotowymi założeniami podlegają odpowiedzialności przed właściwymi organami dyscyplinarnymi MZPN.

Powyższe zasady należy umieścić na bramach wejściowych, w ciągach komunikacyjnych oraz trybunach przeznaczonych dla widzów.

Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN