KOMUNIKAT NR 04/KG/23

MZPN Podokręg Piłki Nożnej Nowy Sącz – KOMISJA GIER

Komunikat KG Nr  4 / KG / 23   z dnia 31 STYCZNIA 2023 r.

PRZYPOMNIENIE PRZEPISÓW:

  1. W rozgrywkach młodzieżowych sezonu 2022/2023 mogą brać udział zawodnicy urodzeni w okresie:
  •  od 01.01.2004 do 31.12.2005 Junior (A1 – rocznik 2004, A2 – rocznik 2005),
  • od 01.01.2006 do 31.12.2007 Junior młodszy (B1 – rocznik 2006, B2 – rocznik 2007) – od 01.01.2008 do 31.12.2009 Trampkarz (C1 – rocznik 2008, C2 – rocznik 2009)
  • od 01.01.2010 do 31.12.2011 Młodzik (D1 – rocznik 2010, D2 – rocznik 2011)

2. W rozgrywkach kategorii wiekowej Junior mogą brać udział zawodnicy z kategorii wiekowej Junior młodszy (roczniki 2006, 2007) – pod warunkiem pozytywnej opinii lekarza zezwalającej na grę w wyższej kategorii wiekowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki może uprawnić do gry zawodnika z kategorii Trampkarz (rocznik 2008), który ukończył 15. rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:

a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;

b) uzyskaniu przez zainteresowanego pozytywnej opinii lekarza zezwalającej na grę w wyższej kategorii wiekowej

3. W rozgrywkach kategorii wiekowej Junior Młodszy mogą brać udział zawodnicy z kategorii wiekowej Trampkarz (roczniki 2008, 2009) – pod warunkiem pozytywnej opinii lekarza zezwalającej na grę w wyższej kategorii wiekowej.

4. W rozgrywkach kategorii wiekowej Trampkarz mogą brać udział zawodnicy z kategorii wiekowej Młodzik (roczniki 2010, 2011) – pod warunkiem posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na grę w starszych klasach rozgrywkowych. 4d. 8. 8. W rozgrywkach kategorii wiekowej Młodzik mogą brać udział zawodnicy z kategorii wiekowej Orlik (roczniki 2012, 2013) – pod warunkiem posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na grę w starszych klasach rozgrywkowych.

5. W rozgrywkach prowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, za zgodą organu prowadzącego rozgrywki, dopuszcza się możliwość udziału dziewcząt (zarówno pojedynczych zawodniczek, jak i drużyny) w kategorii od Młodzik U-12 do Trampkarz U-15 w rozgrywkach tej samej lub niższej kategorii wiekowej chłopców, jednakże z zachowaniem poniższych zasad:

a) w rozgrywkach chłopców w kategorii Młodzik U-12 mogą uczestniczyć dziewczęta, odpowiednio z kategorii Młodziczka U-12, maksymalnie do kategorii Trampkarka U-14;

b) w rozgrywkach chłopców Młodzik U-13 mogą uczestniczyć dziewczęta, odpowiednio z kategorii Młodziczka U-13, maksymalnie do Trampkarka U-15;c) w rozgrywkach chłopców w kategorii Trampkarz U-14 mogą uczestniczyć dziewczęta, odpowiednio z kategorii Trampkarka U-14, maksymalnie do Trampkarka U-15;d) w rozgrywkach chłopców w kategorii Trampkarz U-15 mogą uczestniczyć dziewczęta, odpowiednio maksymalnie do kategorii Trampkarka U-15. Do udziału dziewcząt w rozgrywkach WZPN chłopców w kategorii wiekowej od Młodzik U-12 do Trampkarz U-15, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

6. Zamiar uprawiania piłki nożnej oraz reprezentowania barw danego klubu zawodnik deklaruje poprzez podpisanie deklaracji oraz złożenie formularza zgłoszeniowego systemu Extranet.

7. Zgodnie z art. 5 Postanowień do Przepisów gry sędzia nie jest zobowiązany do zamieszczenia w załączniku do sprawozdania z zawodów zastrzeżeń złożonych przez kierownika drużyny bezpośrednio po meczu, w tym odnośnie udzielonych napomnień lub wykluczeń. Tego rodzaju protesty i zastrzeżenia winny być kierowane bezpośrednio do organu prowadzącego rozgrywki.

8.  Co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem zawodów, kierownicy drużyn obowiązani są do wręczenia sędziemu wypełnionych i podpisanych wydruków protokołu zawierającego skład zawodników, wypełnionego w systemie Extranet, z wyszczególnieniem numerów na koszulce, imion i nazwisk oraz dat urodzenia wszystkich zawodników, a także imion i nazwisk osób uprawnionych do przebywania na ławce rezerwowych wraz z ich funkcjami (w przypadku trenera dodatkowo numer licencji trenerskiej). Protokół podpisują: kierownik drużyny oraz kapitan, którzy są odpowiedzialni za prawdziwość danych. Za przestrzeganie tych zapisów czyni się odpowiedzialnymi sędziów i kierowników drużyn.

9. Od sezonu 2022/2023 sędziowie nie będą przyjmować odręcznie wypełnionego protokołu ze składem drużyny. W przypadku dostarczenia odręcznie wypełnionego protokołu ze składem drużyny sędzia opisuje to w sprawozdaniu, a zapis taki trafia do oceny przez Wydział (Komisję) Dyscypliny. Na podstawie takiego zapisu Wydział (Komisja) Dyscypliny ukarze winny klub za uchybienia organizacyjne.

10. Każdy z zawodników obowiązany jest posiadać: legitymację szkolną ze zdjęciem (ewent. dowód osobisty lub paszport) i aktualne zaświadczenie lekarskie (karta zdrowia, oryginał) zezwalające na grę.

11. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich musi przedstawić na żądanie sędziego ważny dokument tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy a w przypadku zawodników niepełnoletnich legitymację szkolną (nie może być to ksero, skan lub zdjęcie ). Ważny jest także dokument tożsamości w aplikacji mObywatel.

  Przewodniczący Komisji Gier MZPN Podokręgu Piłki Nożnej ; Antoni Ogórek