Komunikat nr 2/WG

KOMUNIKAT NR 2/WG/ z dnia  12 lipca 2017 r.

Wyciąg z regulaminów rozgrywek i przepisów PZPN oraz MZPN:

 1. Do protokołów sędziowskich wolno wpisać maksymalnie 18 zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę muszą mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w protokole sędziowskim. Po tym jak sprawozdanie zostało wypełnione, podpisane przez kapitana oraz kierownika drużyny i zwrócone do sędziego, jeżeli zawody nie zostały jeszcze rozpoczęte, mają zastosowanie następujące instrukcje:
 2. a) Jeżeli jakikolwiek z pierwszych 11 zawodników nie jest zdolny do rozpoczęcia zawodów z jakiejkolwiek przyczyny, to może być zastąpiony przez jednego z zawodników rezerwowych. Takie zastąpienie nie pomniejszy liczby zawodników rezerwowych. Zawodnik ten ma prawo być na ławce rezerwowych i wejść na boisko w późniejszej fazie gry. Podczas zawodów nadal można dokonać regulaminową liczbę zmian. ( przyczyną może być nieobecność na konfrontacji, brak dokumentów lub chwilowa niedyspozycja zawodnika ).

DOKUMENTAMI OBOWIĄZUJĄCYMI  PODCZAS KONFRONTACJI SĄ WAŻNE DOKUMENTY ( DECYDUJE DATA WAŻNOŚCI I AKTUALNE ZDJĘCIE ) TJ. : DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT, PRAWO JAZDY ORAZ LEGITYMACJA SZKOLNA.

b) Jeżeli jakikolwiek z zawodników rezerwowych nie może wyjść na boisko z jakiejkolwiek przyczyny, to nie może być zastąpiony, co oznacza, że ilość zawodników rezerwowych zostanie pomniejszona (z zastrzeżeniem punktu

c) Jeżeli bramkarz wpisany do sprawozdania nie może wziąć udziału w zawodach z jakiekolwiek przyczyny, to następny bramkarz nie wpisany uprzednio do sprawozdania może go zastąpić.

d)Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może przebywać 7 oficjalnych przedstawicieli klubowych, w tym trener, asystent trenera, kierownik drużyny, lekarz i masażysta. Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane czytelnie na dodatkowym załączniku do sprawozdania z zawodów. Obowiązek kontroli osób przebywających na ławce rezerwowych spoczywa na sędziach prowadzących zawody. W każdym sprawozdaniu z zawodów tak papierowym jak też w ekstranecie muszą być odnotowane osoby przebywające na ławce zawodników rezerwowych, tak w seniorach jak też w grupach młodzieżowych. Jeżeli nie ma osób wpisanych do sprawozdania przebywających na ławce zawodników rezerwowych , budzi to obawy, iż nie było trenera, jak też opieki medycznej i kierownika na zawodach.

3. W rozgrywkach od IV ligi i niższych klas nie ma obowiązku wprowadzania zawodnika młodzieżowego.

4. W drużynach seniorów może być przeprowadzonych 5 zmian zawodników.

5. W dalszym ciągu obowiązkiem sędziego jest sprawdzenie przed zawodami książeczek zdrowia zawodników – książeczki są ważne 6 miesięcy chyba, że lekarz odnotował krótszy termin ponownego badania.

6. W sezonie 2017/2018 w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym – w rozgrywkach IV ligi i niższych klas oraz Pucharu Polski na szczeblu ZPN – może występować równocześnie na boisku: 1 zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego klubu, Wojewódzki Związek Piłki Nożnej prowadzący rozgrywki Pucharu Polski na szczeblu ZPN, IV ligi lub niższej klasy rozgrywkowej, może wyrazić zgodę na równoczesny udział, w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym, więcej niż 1 zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej z danego klubu.

 1. Zawodnik nieuprawniony do gry to taki zawodnik, który:a)nie został zgłoszony do danej klasy rozgrywkowej;wystąpił w zawodach, choć w tym czasie powinien pauzować z tytułu żółtych kartek (4, 8, 12 i kolejnej co 4-tej) lub czerwonej karki oraz odbywa karę zawieszenia lub dyskwalifikacji, przekroczył czas gry w danym terminie,wystąpił w zawodach w których przekroczył limit wieku w danej kategorii wiekowej; wystąpił w zawodach, w których nie został wpisany do załącznika do sprawozdania sędziowskiego; nie posiadający aktualnych badań lekarskich; jako cudzoziemiec spoza UE nie posiada aktualnego pozwolenia na pracę i pobytu, nie stawi się na kontrolę tożsamości
 2. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera bądź instruktora posiadającego ważną dla danej klasy rozgrywkowej licencję trenerską.
 3. Od kar, o których mowa w ust. 3), można odstąpić w uzasadnionych przypadkach (np. choroba szkoleniowca, zaświadczenie musi być dostarczone do WG). Od kar można odstąpić również w przypadku, kiedy nieobecność upoważnionego trenera lub instruktora została spowodowana jego odsunięciem przez Wydział Dyscypliny od udziału w zawodach na okres nie dłuższy niż trzy mecze.
 4. Sędziowie zobowiązani są sporządzić kompletny formularz sprawozdania sędziego z zawodów
  w systemie Extranet w terminie 24 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania kolejek ligowych systemem sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po zakończeniu spotkania. Sędziowie, zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN nr III/50 z 19.03.2014 r., mają obowiązek wprowadzenia do systemu Extranet wyniku meczu w ciągu 15 minut po jego zakończeniu.
 5. Oryginalne egzemplarze sprawozdania muszą być dostarczone w terminie 3 dni do organu prowadzącego rozgrywki (listem lub osobiście).
 6. W przypadku czerwonych kartek bądź innych istotnych wydarzeń zaistniałych w trakcie zawodów lub na wniosek Wydziału (Komisji) Gier lub Wydziału (Komisji) Dyscypliny Sprawozdania muszą być dostarczone do organu prowadzącego rozgrywki w ciągu 48 godzin: osobiście, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.
 7. W przypadku nieuregulowania przez klub ekwiwalentu sędziemu bezpośrednio po zawodach, właściwy organ dyscyplinarny nakłada na winny klub karę finansową.
 8. Każdy klub jest odpowiedzialny za działalność swoich przedstawicieli, zawodników, działaczy, trenerów, instruktorów i zawodników oraz za utrzymanie porządku i spokoju w obrębie obiektu sportowego przed rozpoczęciem zawodów, w czasie ich trwania i po ich zakończeniu.
 9. Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodników podlega karze pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Wydział/Komisję Dyscypliny, nie mniejszej niż 100 zł. Aby zawodnik zobowiązany do zapłaty kary pieniężnej z powodu kolejnych żółtych kartek mógł uczestniczyć w następnym meczu mistrzowskim wpłata za kartki musi zostać dokonana na rzecz organu prowadzącego rozgrywki przed rozpoczęciem tego meczu. Kserokopia dowodu wpłaty musi być niezwłocznie dostarczona organowi prowadzącemu rozgrywki (bezpośrednio, faksem lub drogą elektroniczną). W przypadku braku dowodu wpłaty Wydział/Komisja Gier zweryfikuje zawody jako walkower na niekorzyść danego klubu.
 10. Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary nie może brać udziału
  w rozgrywkach, w których został wykluczony, a w przypadku jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na:
 11.  naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu, innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim, – po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej –   również w innych rozgrywkach. Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe, w których klub aktualnie występuje.
 12.  W przypadku dyskwalifikacji czasowej w wymiarze powyżej 3 miesięcy lub na stałe – zawodnik nie może uczestniczyć w żadnych zawodach piłkarskich, ani pełnić jakichkolwiek funkcji związanych z działalnością w piłce nożnej.
 13.  Z IV ligi awansuje do makroregionalnej III ligi (gr. IV) jeden zespół, wyłoniony po barażach pomiędzy mistrzami grupy wschodniej i zachodniej IV ligi. Zasady przeprowadzenia barażów opracuje Wydział Gier MZPN przed zakończeniem sezonu
 14.  z klasy okręgowej Nowy Sącz awansują do IV ligi wschodniej zespoły, które zajmą I i II miejsce.
 15.  Z każdej grupy klasy A awansuje do klasy okręgowej, według przynależności terytorialnej, zespół
  z I miejsca w tabeli.
 16.  Z IV ligi wschodniej spadają do Klas Okręgowych Nowy Sącz i Tarnów zespoły z miejsc 14, 15, 16.
  W przypadku braku awansu mistrza grupy spadnie zespół z miejsca 13. Większa ilość spadających zespołów zależna będzie od ilości drużyn, które spadną z wyższych lig, według przynależności terytorialnych struktur związkowych.
 17. Z Klasy Okręgowej spadną do A klasy zespoły z miejsc: 15 i 16.
 18. Tabele publikowane będą w Komunikatach OZPN po zakończeniu każdej rundy rozgrywkowej. Wyniki i tabele rozgrywek prowadzonych przez Wydział Gier OZPN są publikowane na bieżąco na stronie internetowej: nsozpn.pl
 19. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosić zastrzeżenia do zawodów, które są odnotowywane w załączniku do sprawozdania sędziego na następujących zasadach: zastrzeżenia mogą dotyczyć: braku lub spóźnionego zawiadomienia o miejscu i terminie zawodów, spóźnionego przybycia na boisko drużyny przeciwnika, stanu przygotowania i oznaczenia boiska, bramek, piłek, ubiorów zawodników i sędziego, tożsamości zawodników oraz wypełnienia i dostarczenia składu drużyny;
 20.  zastrzeżenia muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów, późniejsze zgłoszenia nie będą przyjmowane, chyba że dotyczą spraw zaistniałych w czasie trwania zawodów, protesty muszą być przez sędziego zbadane, a w przypadkach uzasadnionych sędzia musi wyznaczyć kapitanowi drużyny gospodarzy czas na usunięcie ewentualnych usterek. Sędzia musi umieścić w sprawozdaniu z zawodów treść zgłoszonych zastrzeżeń, jak również wydane zarządzenie.
 21.  zastrzeżenia opisane w załączniku do sprawozdania sędziego muszą być podpisane przez kapitana
  i kierownika drużyny, są one wolne od opłacenia kaucji.
 22. Protesty po zawodach muszą być dostarczone w terminie 48 godzin, przy czym kopie protestów powinny zostać przekazane stronie przeciwnej. Nieopłacenie kaucji, lub też złożenie protestu po 48 godzinach, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. Wszystkie ewentualne koszty związane z przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego dotyczącego złożonego protestu ponosi strona protestująca. W przypadku oddalenia protestu wpłacona kaucja na rzecz organu prowadzącego rozgrywki nie podlega zwrotowi. Uzasadnienie każdorazowo należy przesłać przeciwnikowi.
 23. kluby przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do właściwego Wydziału Gier informację o aktualnych danych teleadresowych, zawierającą: adres, nr telefoniczny, nr fax, adres e-mail. W trakcie rozgrywek kluby są zobowiązane do niezwłocznego powiadamiania właściwego Wydziału Gier o wszelkich zmianach teleadresowych.
 24. Wraz z ww. informacjami kluby obligatoryjnie składają oświadczenie o zapoznawaniu się ze wszystkimi informacjami i komunikatami WG i WD  które na bieżąco podawane są na stronie internetowej OZPN Nowy Sącz –  www.nsozpn.pl.