KOMUNIKAT NR 34/KG – WYCIĄG Z PRZEPISÓW NA SEZON 2020/21

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

PODOKRĘG NOWY SĄCZ

 1. KRÓLOWEJ JADWIGI 34, 33-300 NOWY SĄCZ

Konta: 12 1240 4748 1111 0000 4869 9125       NIP 734 35 78 920

 

Komisja Gier MZPN Podokręgu Nowy Sącz

KOMUNIKAT NR 34/KG/20  z dnia 3 LIPCA   2020r.

 

WYCIĄG Z REGULAMINÓW NA SEZON 2020/21

 

 1. W rozgrywkach prowadzonych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej klub mogą reprezentować wyłącznie zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do gry przez Wydział Gier MZPN lub właściwego Podokręgu MZPN w systemie Extranet, pod rygorem utraty punktów walkowerem
  i innych konsekwencji dyscyplinarnych. Zawodnicy muszą być uprawnieni do gry w systemie Extranet w każdej z drużyn danego klubu, w której występują.

Zasady, tryb zgłaszania i uprawniania zawodników do gry określa Uchwała Zarządu PZPN nr VIII/124
z dnia 14.07.2015 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej.

 1. Kluby zgłaszające zespoły do rozgrywek przesyłają do właściwego Wydziału (Komisji) Gier listy (zawierające co najmniej 11 zawodników) zawodników w trzech egzemplarzach – najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. Listy te, oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej, muszą być sporządzone w porządku alfabetycznym i zawierać: nazwisko i imię, datę urodzenia, numer karty zawodnika, poprzednią przynależność klubową, status zawodnika, czas obowiązywania kontraktu.
 2. Zawodnik musi być uprawniony do gry we wszystkich klasach rozgrywkowych danego klubu,
  w których będzie występował.
 3. Kluby uprawniają zawodników poprzez wysłanie wniosku o uprawnienie w systemie Extranet.
  W uzasadnionych przypadkach Wydział/Komisja Gier może uprawnić zawodników na podstawie listy w wersji papierowej.
 4. W sezonie 2020/2021 w meczach mistrzowskich seniorów muszą brać udział zawodnicy młodzieżowi, w drużynie na boisku musi występować przez cały mecz co najmniej:
 5. dwóch w IV lidze
 6. jeden w Klasie Okręgowej
 7. Zawodnikami młodzieżowymi są zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego ukończyli 21 rok życia oraz zawodnicy młodsi. W sezonie 2020/2021 młodzieżowcem jest zawodnik urodzony w 2000 roku i młodszy.
 8. Zawodnicy wpisani do protokołu z zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie lub oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym. Badanie lekarskie jest ważne przez okres dwunastu miesięcy, licząc od daty badania. Kapitan i kierownik drużyny odpowiadają za wpisanie do protokołu zawodów zawodników zdolnych do gry, uprawnionych przez lekarza lub posiadających stosowne oświadczenia.
 9. Kluby będące gospodarzami zawodów, obowiązane są zapewnić: egzemplarz sprawozdania
  z zawodów i 3 egzemplarze załącznika do sprawozdania. Do załącznika sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, zmiany zawodników i skrótowy opis innych uwag dyscyplinarnych (np. zakłócenia porządku, osoby usunięte z ławki rezerwowych), jakie później zamieści w sprawozdaniu. Kierownicy drużyn muszą potwierdzić odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym podpisem po zakończeniu zawodów. Mają jednocześnie prawo wnieść tam swoje zastrzeżenia, dotyczące ukarania przez sędziego niewłaściwego zawodnika lub zasadności nałożonych przez niego kar. Kierownicy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie zmian zawodników nieswoich drużyn (drużyny przeciwnika).
 10. Co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem zawodów, kierownicy drużyn obowiązani są do wręczenia sędziemu wypełnionych wydruków protokołu sędziego zawierającego skład zawodników, wypełnionego w systemie Extranet, z wyszczególnieniem numerów na koszulce, imion
  i nazwisk oraz dat urodzenia wszystkich zawodników, a także imion i nazwisk osób uprawnionych do przebywania na ławce rezerwowych wraz z ich funkcjami (w przypadku trenera, dodatkowo numer licencji trenerskiej). Protokół podpisują: kierownik drużyny oraz kapitan, którzy są odpowiedzialni za

 

 

 

prawdziwość danych. Za przestrzeganie tych zapisów czyni się odpowiedzialnymi sędziów
i kierowników drużyn.

 1. W przypadku braku możliwości wypełnienia protokołu w systemie Extranet, kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu odręcznie wypełnionego protokołu zgodnie z wyżej określonymi zasadami. Zaleca się wypełnianie tego dokumentu drukowanymi literami.

Za posiadanie druków protokołów (składów drużyn) odpowiedzialni są kierownicy drużyn, niezależnie od tego czy są gospodarzami czy gośćmi.

 1. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawić na żądanie sędziego ważny dokument tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy
  a w przypadku zawodników niepełnoletnich legitymację szkolną.
 2. Brak okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 10 przed rozpoczęciem meczu czyni zawodnika nieuprawnionym do gry i powoduje niedopuszczenie go do zawodów.
 3. Okazanie dokumentu, o którym mowa w ust. 10 w przerwie, bądź po meczu zobowiązuje sędziego do opisania spornej sytuacji w protokole, a decyzje, co do ewentualnej weryfikacji spotkania, wiążące się również z brakiem jednoznacznej możliwości stwierdzenia tożsamości podejmuje właściwy organ prowadzący rozgrywki.
 4. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny. Fakt sprawdzania tożsamości zawodników drużyny przeciwnej musi być bezwzględnie zgłoszony sędziemu głównemu zawodów przez kapitana drużyny przed zawodami, w czasie pierwszej lub drugiej połowy gry, najpóźniej przed ostatnim gwizdkiem kończącym zawody. Sprawdzanie tożsamości zawodników może dotyczyć wyłącznie tych zawodników, którzy w chwili zgłaszania żądania przebywają na płycie boiska.

W przypadku zgłaszania żądania w przerwie między pierwszą a drugą połową meczu sprawdzanie może dotyczyć zawodników, którzy będą występować na boisku w drugiej połowie i zawodników rezerwowych, którzy wpisani do protokołu przebywają na ławce rezerwowych. Po zakończeniu zawodów sędzia nie ma prawa przyjąć protestu odnośnie tożsamości zawodników. Fakt żądania sprawdzenia tożsamości i jego przebieg sędzia obowiązany jest opisać w sprawozdaniu z zawodów od razu w szatni i dać do podpisu kapitanom obu zespołów. Sędzia musi zająć jednoznaczne stanowisko co do tożsamości sprawdzanych zawodników.

 1. Sprawdzanie tożsamości może się odbyć przed zawodami, w przerwie zawodów, jeżeli protest w tej sprawie zgłoszony został sędziemu w trakcie pierwszej połowy spotkania lub do 15 minut po zakończeniu meczu, jeżeli protest w tej sprawie zgłoszony został sędziemu w trakcie drugiej połowy.
 2. spotkania lub dogrywki, ale przed końcowym gwizdkiem. Sędzia zawodów zobowiązany jest przyjąć zgłoszony przez kapitana protest i poinformować niezwłocznie kapitana drużyny przeciwnej, aby wskazani zawodnicy (również ci, którzy po powiadomieniu kapitana zostaną wykluczeni z gry lub wymienieni na zawodnika rezerwowego) stawili się do sprawdzenia tożsamości do szatni sędziowskiej. Sędzia sprawdza dokumenty tożsamości oprotestowanych zawodników z ich wyglądem (w obecności kapitanów obu drużyn) i wyłącznie w przypadku wątpliwości sędziego (a nie kapitana) co do tożsamości zawodnika, żąda dodatkowego dokumentu ze zdjęciem. Na podstawie tych dokumentów i dodatkowych pytań musi zająć jednoznaczne stanowisko, czy jest to ten zawodnik czy nie. Swoje stanowisko w tej sprawie wpisuje do sprawozdania z zawodów.
 3. W przypadku, gdy zawodnik nie stawi się na kontrolę tożsamości (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu kapitanowi jego drużyny), zawodnik zostaje uznany za nieuprawnionego do gry w tym meczu. Zawodnik, jego trener lub kierownik, kapitan zespołu i drużyna ponoszą konsekwencje dyscyplinarne takie same jak za wstawienie do gry zawodnika pod obcym nazwiskiem.
 4. Udział zawodnika w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry;
 5. W przypadku klubów, których pierwsze drużyny uczestniczą w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi:
 6. a) zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego kończy 22 rok życia lub młodszy, może bez ograniczeń uczestniczyć w rozgrywkach klasy niższej, z zastrzeżeniem § 10, ust. 2 i ust. 3 lit f.
 7. b) zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego kończy 23 rok życia, może uczestniczyć w rozgrywkach klasy niższej, o ile nie rozegrał więcej niż 5 meczów w klasie wyższej;
 8. c) w przypadku kontuzji lub choroby przekraczającej okres 3 miesięcy, zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego kończy 23 rok

 

 

 

życia, może uczestniczyć w rozgrywkach klasy niższej niezależnie od liczby rozegranych w danym sezonie meczów klasy wyższej, z zastrzeżeniem postanowień pkt d);

 1. d) jeśli po zakończeniu okresu leczenia przekraczającego 3 miesiące zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego kończy 23 rok życia rozegra 5 spotkań w klasie wyższej, nie będzie mógł występować w rozgrywkach klasy niższej;
 2. e) po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego kończy 23 rok życia, nie może uczestniczyć w rozgrywkach klasy niższej;
 3. f) po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego kończy 22 rok życia lub młodszy, może uczestniczyć w rozgrywkach klasy niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie niższej klasy.
 4. W przypadku klubów, których pierwsze drużyny uczestniczą w rozgrywkach III ligi i pozostałych klas rozgrywkowych kobiet i mężczyzn:
 5. a) zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 oficjalnych spotkań mistrzowskich w danym sezonie w drużynie wyższej klasy (do liczby rozegranych meczów mistrzowskich zalicza się zawodnikowi występ w meczu bez względu na długość czasu jego obecności na boisku); przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych;
 6. b) po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach klasy niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie niższej klasy (przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych).
 7. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16. roku życia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wydział Gier lub Komisja Gier PPN może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15. rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:

 1. a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;
 2. b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej.
 3. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera posiadającego ważną dla danej klasy rozgrywkowej licencję trenerską. . Od kar, za brak trenera z licencją można odstąpić w uzasadnionych przypadkach (np. choroba szkoleniowca, wypadek losowy). Od kar można odstąpić również w przypadku, kiedy nieobecność upoważnionego trenera została spowodowana jego odsunięciem przez Wydział (Komisję) Dyscypliny od udziału w zawodach na okres nie dłuższy niż trzy mecze.
 4. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać do wglądu następujące dokumenty:
 5. a) protokół weryfikacji boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeśli weryfikacja jest nieważna, nie obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią, sędziemu nie wolno prowadzić meczu; w tej sytuacji zostanie on rozegrany w innym terminie wskazanym przez organ prowadzący (w wyjątkowych sytuacjach, np. w związku z decyzją organu prowadzącego rozgrywki, zawody mistrzowskie mogą się odbyć na boisku zweryfikowanym dla niższej klasy);
 6. b) protokoły wypełnione przez oba zespoły, z czytelnymi podpisami kapitanów i kierowników pod składami swoich drużyn oraz z czytelnie wpisanymi imionami, nazwiskami i funkcjami osób towarzyszących drużynie i siedzących na ławce rezerwowych;
 7. c) orzeczenia lekarskie wydane przez uprawnionych lekarzy lub stosowne oświadczenie podpisane w protokole meczowym przez kierownika drużyny lub trenera o fakcie posiadania oświadczeń zawodników odpowiednio do zasad określonych w § 17 ust. 6. W przypadku braku ważnego badania lub oświadczenia – sędzia nie dopuszcza takiego zawodnika do gry i fakt ten odnotowuje
  w sprawozdaniu z zawodów;
 8. e) dokument poświadczający posiadanie stosownych uprawnień do sprawowania opieki medycznej przez osobę pełniącą tę funkcję na danych zawodach;
 9. f) licencje trenerów prowadzących drużyny (obowiązkiem trenera jest przebywanie na ławce zawodników rezerwowych podczas zawodów, o ile nie zostanie usunięty dyscyplinarnie).
 10. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby zdrowia na zawodach, odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności, nieobecności lub złej pracy (np. nie miał niezbędnego wyposażenia, nie dokładał należytej staranności w niesieniu pomocy). W przypadku braku opieki medycznej w razie jakiegokolwiek wypadku pełną odpowiedzialność ponosi organizator zawodów.

 

 

 1. Sędziom delegowanym na zawody, kluby wypłacają ryczałt na podstawie delegacji wystawionej przez właściwe Kolegium Sędziów lub Wydział Sędziowski, zgodnie z przepisami ustalonymi przez PZPN oraz odprowadzają podatek do właściwego dla siedziby klubu Urzędu Skarbowego. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, klub jest zobowiązany przesłać (zgodnie z Ustawą .

o podatku dochodowym od osób fizycznych) sędziemu PIT określający wysokość jego dochodów oraz potrąconego podatku.

 1. W przypadku nierozegrania zawodów z różnych względów, przybyłym sędziom przysługuje zwrot kosztów w wysokości 70 % ryczałtu.

W przypadku meczu, który został przerwany z powodu warunków atmosferycznych (ulewa, śnieżyca, zapadające ciemności itp.) lub dogrywania meczu przerwanego z ww. przyczyn obowiązuje następująca zasada rozliczania sędziów i obserwatorów:
a. za rozegraną połowę lub krótszy czas gry: 70% ryczałtu;
b. za czas gry dłuższy niż pierwsza połowa: 100% ryczałtu.

 1. Sędziowie zobowiązani są sporządzić kompletny formularz sprawozdania sędziego z zawodów
  w systemie Extranet w terminie 24 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania kolejek

ligowych systemem sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po zakończeniu spotkania.

26.Sędziowie, zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN nr III/50 z 19.03.2014 r., mają obowiązek wprowadzenia do systemu Extranet wyniku meczu w ciągu 15 minut po jego zakończeniu.

 1. Oryginalne egzemplarze sprawozdania muszą być dostarczone w terminie 3 dni do organu prowadzącego rozgrywki (listem lub osobiście).

W przypadku czerwonych kartek bądź innych istotnych wydarzeń zaistniałych w trakcie zawodów lub na wniosek Wydziału (Komisji) Gier lub Wydziału (Komisji) Dyscypliny Sprawozdania muszą być dostarczone do organu prowadzącego rozgrywki w ciągu 48 godzin: osobiście, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

 1. W przypadku nieuregulowania przez klub ekwiwalentu sędziemu bezpośrednio po zawodach, właściwy organ dyscyplinarny nakłada na winny klub karę finansową.
 2. Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej wyznaczonym terminem (liczy się data wpływu pisma do Wydziału/Komisji Gier) zmienić datę zawodów bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika (z obowiązkiem jego pisemnego powiadomienia). Nowy termin musi przypadać w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek.

Jeśli zmiany terminów są dokonywane przez kluby za pośrednictwem systemu Extranet – klub nie ma obowiązku zawiadamiać pisemnie przeciwnika.

 1. W przypadku innym niż w pkt. 28, terminy zawodów mogą być zmienione na prośbę jednego
  z klubów, wniesioną pisemnie do Komisji Gier. Klub zwracający się o zmianę terminu, obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów oraz uzyskać zgodę przeciwnika (na piśmie). Wystąpienia o zmianę terminu bez zgody przeciwnika – nie będą rozpatrywane.

31.W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem (w przypadku najbliższego weekendu najpóźniej do środy, godz. 15:00, a w środku tygodnia do 48 godzin przed wyznaczoną godziną zawodów) klub wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości określonej – stosowną uchwałą Zarządu MZPN – dla poszczególnych klas rozgrywkowych, na konto  Podokręgu PN.

32.Wystąpienie o zmianę terminu bez dokonania opłaty regulaminowej organ prowadzący pozostawia bez rozpatrzenia.

 1. . W uzasadnionych wypadkach Wydział/Komisja Gier może dokonać zmiany terminu z urzędu lub ogłosić zakaz gry.
 2. Za dopuszczenie do zawodów zawodników posiadających badania lekarskie lub oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych, odpowiada kierownik drużyny (w przypadku braku kierownika, w następnej kolejności trener prowadzący drużynę w zawodach przez podpisanie stosownego oświadczenia zwartego w protokole zawodów. Sędzia lub delegat ds. bezpieczeństwa może żądać okazania dokumentów objętych oświadczeniem złożonym przez kierownika/trenera drużyny.
 3. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 23 roku życia, są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie, przy czym odpowiednie orzeczenie może być wydane przez:
 4. a) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

 

 

 

 

 1. b) lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.
 2. Zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do złożenia w klubie, każdorazowo w nowym

sezonie rozgrywkowym, oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym (według wzoru MZPN załączonego do Regulaminu).

 1. Orzeczenie lekarskie jest ważne przez okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy od daty wydania. Termin ważności orzeczenia kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli orzeczenie zostało wydane 15 marca, to jest ono ważne do 15 marca następnego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli orzeczenie wydano 29 lutego to jest ono ważne do 28 lutego następnego roku do godz. 23:59,59).
 2. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia orzeczenia lekarskie dla sportowców wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których termin ważności upłynął po dniu 7 marca 2020 r., zachowują swoją ważność – nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Podstawa prawna: art. 12a oraz art. 31m ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw 2020, poz. 568).

 1. Funkcji opieki medycznej nie może sprawować zawodnik wpisany do protokołu z zawodów.
 2. Jeżeli osoba, uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów, zostanie
  z niej usunięta przez sędziego, to , wymierza się automatycznie karę jednego meczu dyskwalifikacji.
 3. Zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN (art. 62), wymierzając karę dyskwalifikacji organ dyscyplinarny w rozgrywkach MZPN może nałożyć na osobę, o której mowa w ust. 39 karę pieniężną w wysokości nie mniejszej niż 100 zł.
 4. W przypadku dyskwalifikacji czasowej w wymiarze powyżej 3 miesięcy lub na stałe – zawodnik nie może uczestniczyć w żadnych zawodach piłkarskich, ani pełnić jakichkolwiek funkcji związanych
  z działalnością w piłce nożnej.
 5. Z klasy O do IV ligi awansuje drużyna z 1 miejsca, spadkiem z automatu objęte są zespoły z miejsc 16 i 17, większa ilość spadkowiczów uzależniona jest od spadków z IV ligi
 6. Z klasy A do klasy O awans uzyskuje drużyna z 1 miejsca, spadkiem z automatu objęte są drużyny z miejsc 17 i 18, większa ilość spadkowiczów uzależniona jest od spadków z IV ligi
 7. Z klasy B do klasy A awansuje drużyna z 1 miejsca.
 8. Wszystkie umowy między członkami PZPN, w szczególności dotyczące zmiany przynależności klubowej zawodników wszystkich kategorii wiekowych, muszą być zawierane w postaci pisemnego dokumentu podpisanego przez statutowych przedstawicieli obu stron, ujawnionych we właściwych rejestrach sądowych. Umowy nie mogą być sprzeczne z przepisami państwowymi i związkowymi, obowiązującymi członków PZPN.
 9. Wydziały/Komisje Gier MZPN i Podokręgów, prowadzące rozgrywki ligowe, publikują swoje komunikaty, terminarze i regulaminy na stronach internetowych w formie przekazu elektronicznego, bez obowiązku przesyłania ich klubom pocztą. Wydział Gier MZPN wszelkie tego typu publikacje umieszcza na oficjalnej stronie internetowej Związku: mzpnkrakow.pl, a na wniosek zainteresowanych klubów przesyła na wskazany adres e-mailowy. Wydziały/Komisje Dyscypliny MZPN i Podokręgów publikują komunikaty za pośrednictwem swoich stron internetowych w formie przekazu elektronicznego, bez obowiązku przesyłania ich klubom pocztą (są wiążące dla klubów).

 

PUCHAR POLSKI

 1. Zawody w ramach rozgrywek o Puchar Polski nie mogą być jednocześnie zawodami ligowymi – mistrzowskimi.
 2. Rozgrywki pucharowe na szczeblu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej podzielone są na dwa etapy:
 3. Etap I – na szczeblu podokręgów

Harmonogram i organizację rozgrywek prowadzą odrębnie Komisje Gier w 14 Podokręgach MZPN i WG MZPN w przypadku Rejonu Kraków.

Każdy z prowadzących rozgrywki o Puchar Polski na szczeblu Podokręgu wyłania najlepszą drużynę,

 

 

 

która awansuje do Etapu II – na szczeblu Małopolski.

Zwycięzcy w poszczególnych podokręgach muszą być obligatoryjnie wyłonieni do końca 2020 r.

Komisje Gier poszczególnych podokręgów obowiązane są do końca 2020 r. zgłosić pisemnie drużyny (wraz z wykazem napomnień i kar dyscyplinarnych zawodników danej drużyny), które zakwalifikowały się do rozgrywek pucharowych Etapu II – na szczeblu wojewódzkim, do Wydziału Gier MZPN.

 1. Etap II – runda finałowa na szczeblu MZPN z udziałem 16 drużyn

1). Organizację rozgrywek pucharowych przejmuje Wydział Gier MZPN. Wystąpi  w niej 14 zwycięzców Podokręgów, zwycięzca Rejonu Kraków i zdobywca Pucharu Polski na szczeblu MZPN w sezonie 2019/2020.

2). Zdobywca Pucharu Polski na szczeblu MZPN w sezonie 2019/2020 startuje w nowej edycji rozgrywek od 1/8 finału.

3). Wydział Gier MZPN w drodze losowania zestawi pary 1/8 finału, ćwierćfinałów i półfinałów.

4). Wydział Gier MZPN odrębnym komunikatem ustali daty i godziny zawodów pucharowych.

5). Finał Pucharu Polski na szczeblu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej musi zostać rozegrany do 30

czerwca 2021 roku na boisku neutralnym wyznaczonym przez Wydział Gier MZPN.

 1. Zawodnicy, którzy zmienili barwy klubowe w tej samej edycji rozgrywek pucharowych, mogą brać udział w barwach nowego klubu w tej samej edycji.
 2. W zawodach o Puchar Polski na szczeblu MZPN nie jest wymagany udział zawodnika młodzieżowca.
 3. Zawody przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn. drużyny przegrywające odpadają.
 4. Gospodarzami meczów są zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2020/2021 (z wyjątkiem finału na szczeblu MZPN, jeśli odbędzie się na terenie neutralnym). W przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej gospodarzami są zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2019/2020 lub sklasyfikowane na niższym miejscu w tabeli danych rozgrywek w sezonie 2019/2020.
 5. W Etapie I rozgrywek, w przypadku uzyskania w regulaminowym czasie gry wyniku remisowego sędzia główny zawodów zarządza wykonywanie rzutów karnych wg obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną.
 6. Drużyny biorące udział w zawodach o Puchar Polski uprawnione są do wymiany 5 (pięciu) zawodników przez cały okres gry, w tym bramkarza.
 7. Napomnienia i wykluczenia

Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostanie

automatycznie ukarany:

* przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,

* przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,

* przy każdym kolejnym co drugim ostrzeżeniu (szóstym, ósmym itd.) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.

Kary, o których mowa powyżej są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych.

Jeżeli w czasie jednych zawodów o Puchar Polski co najmniej pięciu zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwona kartka), klub ukaranych zawodników podlega karze pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Wydział/Komisję Dyscypliny, nie mniejszej niż 100 zł.

 1. Kara pieniężna dla klubu za niezgłoszenie się drużyny do zawodów bez uzasadnionych powodów wynosi 300 zł.

ROZGRYWKI MŁODZIEŻOWE:

 

JUNIOR (A1/U19, A2/U18 – roczniki 2002-2003)

 1. Zawody trwają 2×45 minut, z 15-minutową przerwą.
 2. Mecze odbywają się na boisku pełnowymiarowym (zalecane 100×64 m). Wymiar/światło bramki: 7,32 x 2,44 m; słupki i poprzeczka o średnicy 10-12 cm.

JUNIOR MŁODSZY (B1/U17, B2/U16 – roczniki 2004-2005)

 1. Zawody trwają 2×45 minut, z 15-minutową przerwą.
 2. Mecze odbywają się na boisku pełnowymiarowym (zalecane 100×64 m). Wymiar/światło bramki: 7,32 x 2,44 m; słupki i poprzeczka o średnicy 10-12 cm

TRAMPKARZ (C1/U15, C2 U14 – rocznik 2006-2007)

 1. Zawody trwają 2×40 minut, z 15-minutową przerwą.
 2. Mecze odbywają się na boisku pełnowymiarowym (zalecane 100×64 m). Wymiar/światło bramki: 7,32 x 2,44 m; słupki i poprzeczka o średnicy 10-12 cm.

 

 

 

MŁODZIK (D1/U13, D2/U12 – rocznik 2008-2009)

 1. Zawody trwają 2×30 minut, z 10-minutową przerwą.
 2. Wymiary boiska: długość od pola karnego do pola karnego boiska pełnowymiarowego, czyli 70-75 m; szerokość od 60 m do 68 m. Przy mniejszych wymiarach boiska (długość poniżej 95 m) bramki należy umieścić na linii pola bramkowego.
 3. PZPN zaleca grę na boisku o długości 70-75 m i szerokości 54 m; dopuszcza się przygotowywanie linii z niskich płaskich pachołków lub taśm. Minimalny wymiar boiska, wg Uchwały Zarządu MZPN w sprawie licencji dla klubów młodzieżowych, to 60 x 40 m.
 4. Wymiary bramki: 5 m × 2 m; ustawione na środku linii pola karnego na pełnowymiarowym boisku (lub na środku linii pola bramkowego przy boisku o długości poniżej 95 m).
 5. Drużyny występują w składach 9-osobowych (8 zawodników w polu + bramkarz), w protokole sędziowskim może być wpisanych maksymalnie 18 zawodników.
 6. Każdy z zawodników obowiązany jest posiadać: legitymację szkolną ze zdjęciem (ewent. dowód osobisty lub paszport), aktualne zaświadczenie lekarskie (karta zdrowia, oryginał) zezwalające na grę oraz kartę zgłoszenia.
 7. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich musi przedstawić na żądanie sędziego ważny dokument tożsamości z aktualną fotografią.
 8. Brak okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 8 przed rozpoczęciem meczu czyni zawodnika nieuprawnionym do gry i powoduje niedopuszczenie go do zawodów.
 9. Okazanie dokumentu, o którym mowa w ust. 8 w przerwie, bądź po meczu zobowiązuje sędziego do opisania spornej sytuacji w protokole, a decyzje, co do ewentualnej weryfikacji spotkania, wiążące się również z brakiem jednoznacznej możliwości stwierdzenia tożsamości podejmuje właściwy organ prowadzący rozgrywki.
 10. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:
 11. Jeżeli zawodnik, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza);
 12. Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza).
 13. Zawodnik w drużynie młodzieżowej może grać bez względu na ilość rozegranych spotkań
  w drużynie seniorów.
 14. Udział zawodnika w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry.
 15. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera posiadającego ważną dla danej klasy rozgrywkowej licencję trenerską.
 16. Drużyny biorące udział w meczach mistrzowskich juniorów są uprawnione do wymiany
  7 zawodników, bez prawa powrotu na boisko.
 17. Wejście zawodnika rezerwowego na boisko może mieć miejsce przy linii środkowej, w czasie przerwy w grze. Zmiany zawodników należy zgłaszać u sędziego asystenta z czerwoną chorągiewką wręczając mu kartkę z nazwiskiem i numerem zawodnika schodzącego i wchodzącego, minutę, w której następuje zmiana oraz nazwę drużyny. Obowiązek zabezpieczenia kartek na zmianę należy do kierownika drużyny.
 18. Drużyny biorące udział w meczach mistrzowskich trampkarzy i młodzików są uprawnione do wymiany wszystkich zawodników, z prawem ich powrotu do gry (zmiany powrotne, lotne, „hokejowe”).
 19. Zawodnicy piłki nożnej są obowiązani poddać się badaniom kontrolnym w odstępach nie dłuższych niż rocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia badań.
 20. W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy legitymujący się aktualnie pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich.
 21. Zaświadczenie lekarskie zawodnika zawiera nazwisko i imię, datę urodzenia, Pesel, orzeczenie i winno być ostemplowane przez lekarza przeprowadzającego badania i zawierać datę badania i podpis lekarza.

POZOSTAŁE PRZEPISY OBOWIĄZUJĄ JAK W DRUŻYNACH SENIORSKICH