Komunikat nr 3/WG

 KOMUNIKAT NR 3/WG/

z dnia 22 lipca 2017 r.

Nr 154/17                                                                    Nowy Sącz, dnia 19 lipca 2017 r.
Adres wg rozdzielnika

Okręgowy  Związek Piłki Nożnej jest organizacją działającą w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie, posiadającą osobowość prawną, zatwierdzony przez Sąd statut i zrzeszającą około 180  klubów i organizacji sportowych. Związek nie prowadzi działalności o charakterze zarobkowym, a wypracowane dochody przeznaczone są w całości na sfinansowanie kosztów prowadzonej działalności statutowej, w tym na rozwój, popularyzację piłki nożnej oraz koordynację działań klubów we współzawodnictwie sportowym. Działalność Związku i klubów sportowych oparta jest przede wszystkim na społecznej pracy ogromnej rzeszy działaczy.

W ramach swojej działalności Związek organizuje rozgrywki piłki nożnej według obowiązującego regulaminu rozgrywek.

Na każdych zawodach, zgodnie z regulaminem, musi być sędzia sportowy, który jest delegowany przez Związek, który to poprzez wypełnienie delegacji dla sędziego określa:

 • imię i nazwisko sędziego,
 • czynność: sędzia główny, asystent, obserwator, delegat
 • której klasy są to zawody,
 • termin zawodów,
 • pomiędzy jakimi drużynami odbędą się zawody,
 • miejsce oraz godzina zawodów.

Na podstawie tak wypełnionej delegacji, sędzia stawia się we wskazanym terminie i miejscu aby wykonać określone czynności, następnie wypełnia „Oświadczenie dla celów podatkowych” podając swoje dane identyfikacyjne. Po zakończonym meczu sędzia wypełnia rachunek dotyczący ekwiwalentu sędziowskiego w kwotach określonych przez Związek Piłki Nożnej zawartych w Tabeli ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów piłki nożnej na terenie działania Okręgowego Związku Piłki Nożnej – tabela ta została opracowana na podstawie Uchwał PZPN.

Należność za wykonane czynności, określone w delegacji, wypłacane są na podstawie ustalonego przez Związek ekwiwalentu. Kwota do wypłaty jest obliczona następująco: kwota brutto wynikająca z tabeli i określona na podstawie zlecenia jakiej klasy zawodów dotyczyło sędziowanie, następnie wyliczony jest podatek dochodowy w wysokości 18% jako ryczałt w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt 5a; tak obliczony i pobrany podatek ryczałtowy (wg deklaracji PIT8AR) płatnik, tj. Okręgowy Związek Piłki  Nożnej. Podokręg Piłki Nożnej  lub klub sportowy  przekazuje do urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca, w którym nastąpiła wypłata.

Ryczałt 18% pobierany jest tylko od ekwiwalentów do wysokości 200 zł. Sędziowie wyznaczani do prowadzenia rozgrywek nie są pracownikami Związku, jak też nie są pracownikami klubów sportowych, nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na sędziowaniu (jest to dla nich działalność wykonywana osobiście).

W tym przypadku spełnione są przesłanki do zastosowania ryczałtu w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy, bowiem:

 • świadczone usługi przez sędziów sportowych zawarte są w katalogu usług wymienionych w art. 13 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wypłacony ekwiwalent należy więc zakwalifikować jako przychód z działalności wykonywanej osobiście,
 • sędziowie są delegowani przez Związek Piłki Nożnej do przeprowadzenia zawodów sportowych, co oznacza, że sędziom zostaje zlecone wykonanie określonych czynności,
 • wartość delegacji jest określona poprzez wskazanie w niej klasy zawodów i na tej podstawie określona jest kwota ekwiwalentu, zgodnie z tabelą, co oznacza, że suma należności za świadczoną usługę jest kwotowo określona,
 • kwota ekwiwalentu nie przekracza 200,- zł,
 • usługa jest świadczona przez osoby niebędące pracownikami Związku Piłki Nożnej lub klubu.

W związku z tym, iż  strony doszły do porozumienia co do wszystkich istotnych przedmiotowo elementów umowy. Takim istotnym postanowieniem jest niewątpliwie wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności. W tym przypadku delegacja, wystawiana przez Związek, określała personalia sędziego (a więc jest  kierowana do określonej osoby), czynność, jakiej ma dokonać (sędzia główny, asystent, obserwator, delegat ), klasę zawodów, ich termin i miejsce, drużyny, między którymi miały się odbyć zawody. Kwota ekwiwalentu jest  stronom znana. Tabela ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów na terenie działania Związku została opracowana na podstawie uchwał Związku. Wysokość stawek z tabeli jest  znana sędziom, współpracującym ze Związkiem, skoro wypełniali ono samodzielnie rachunek, wpisując stawki z tabeli. Zaoferowanie sędziemu prowadzenia wykonywania czynności podczas zawodów określonej klasy, przy określeniu jego funkcji i znajomości przez obie strony (Związek i sędziego) tabeli stawek jest  zatem równoznaczne z ustaleniem wszystkich istotnych przedmiotowo elementów umowy, w tym również wynagrodzenia.

Mając na uwadze powyższe OZPN Nowy Sącz postanawia, iż od wszelkich  kosztów sędziowania gdzie ekwiwalent nie  przekracza 200 zł  należy odprowadzać podatek ryczałtowy w wysokości 18 %. ( bez kosztów uzyskania dochodu ).

W takim przypadku płatnik nie musi wystawiać sędziom, obserwatorom, delegatom dokumentu PIT – 11.

 

Powyższe zatwierdzono na posiedzeniu Konwentu Prezesów Podokręgów w dniu  19 lipca 2017 r.

 

Otrzymują:

– KS OZPN Nowy Sącz                                                       Prezes

– PP Nożnej                                                                    OZPN Nowy Sącz

– kluby sportowe                                                            /-/ Robert Koral

– księgowość

– a/a