Komunikat nr 44/WG

 KOMUNIKAT NR  44 /WG z dnia  15 czerwca   2019 r.

                W związku z niżej zamieszczonymi komunikatami przypominamy iż do 30  czerwca 2019 r. muszą być uregulowane wszelkie zaległości  klubów w stosunku do tut. OZPN przelewem   na konto lub gotówką w kasie związku. Nie dostosowanie się do niniejszych zasad może spowodować nie przyznanie  podokręgowi Nowy Sącz od 1 lipca 2019 r. prowadzenia rozgrywek. SPRAWA BARDZO PILNA I BARDZO WAŻNA.

 

KOMUNIKAT MZPN W SPRAWIE ZRYCZAŁTOWANEJ OPŁATY
DOKONYWANEJ PRZEZ KLUBY.
W związku z Uchwałą nr V/75 z dn. 23 maja 2019 r. Zarządu PZPN w sprawie zryczałtowanej opłaty na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej dokonywanej przez kluby uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych od sezonu 2019/2020, Małopolski Związek Piłki Nożnej informuje, że dokonywanie tych opłat przez kluby uczestniczące w rozgrywkach, jest możliwe tylko i wyłącznie bezpośrednio na rachunek bankowy Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

W przypadku powierzenia rozgrywek terenowym strukturom MZPN (Podokręgom), przedmiotowe opłaty muszą być uiszczane na konto bankowe, którego jedynym i wyłącznym dysponentem jest właściwy Wojewódzki ZPN, czyli Małopolski ZPN.

Ustalenia odmienne od powyższego stanowią naruszenie przedmiotowej Uchwały.

Numer konta bankowego Małopolskiego Związku Piłki Nożnej:
37 1240 2294 1111 0000 3709 2289
31-216 Kraków, ul. Solskiego 1

 

Uchwała nr V/75 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN w sprawie zryczałtowanej opłaty na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej dokonywanej przez kluby uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych od sezonu 2019/2020 Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 10) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Art. 1 1. Uwzględniając postanowienia Uchwały Zarządu PZPN nr I/11 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej przyjmuje się kwotę 12,00 PLN jako wysokość rocznej składki członkowskiej płaconej przez kluby uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych, będące członkami Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej i PZPN na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. 2. Od sezonu 2019/2020 kluby uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych zobowiązane będą do wnoszenia opłaty ryczałtowej za każdy sezon rozgrywkowy od każdej drużyny uczestniczącej w rozgrywkach na rachunek bankowy Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki w maksymalnej wysokości nie wyższej niż: a) III liga – 2.000 zł, b) IV liga – 1.300 zł, c) Klasa Okręgowa – 1.000 zł, d) A klasa – 650 zł, e) B klasa – 300 zł, f) C klasa – 300 zł, g) kluby uczestniczące jedynie w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych – 12 zł. 3. Kluby uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych są zobowiązane do uiszczania opłaty, o której mowa w ust. 2 w następujących terminach: a) W sezonie 2019/2020 – nie później niż do startu rozgrywek danej klasy rozgrywkowej, b) W sezonie 2020/2021 i następnych – nie później niż na 14 dni przed startem rozgrywek danej klasy rozgrywkowej. 4. Opłata, o której mowa w ust. 2 zawiera: a) roczną składkę członkowską – w wysokości 12 zł, o której mowa w ust.1, b) opłatę z tytułu udziału klubu w rozgrywkach w danym sezonie, c) opłatę z tytułu rejestracji nowych zawodników i uprawniania dowolnej liczby zawodników do udziału w rozgrywkach w danym sezonie. 5. Zgodnie z treścią Uchwały Zarządu PZPN nr IV/79 z dnia 19 kwietnia 2018 roku – kluby uczestniczące w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych pozostają zwolnione z obowiązku ponoszenia na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej opłat związanych z uczestnictwem w tych rozgrywkach. 6. Wojewódzki Związek Piłki Nożnej może zmniejszyć, zgodnie ze swoją właściwością terytorialną, wysokość maksymalnej opłaty ryczałtowej, o której mowa w ust. 2 w zależności od sytuacji finansowej danego Związku. Art. 2 1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach III ligi, prowadzonych przez inny niż macierzysty dla danego klubu Wojewódzki Związek Piłki Nożnej dokonują opłaty ryczałtowej w wysokości pomniejszonej o kwotę rocznej składki członkowskiej określoną przez macierzysty WZPN. 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 kluby są zobowiązane do wniesienia rocznej składki członkowskiej bezpośrednio na rzecz macierzystego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej. Art. 3 1. W związku ze zmniejszeniem przychodów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej od sezonu 2019/2020, Polski Związek Piłki Nożnej przekaże Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej, w każdym sezonie, dofinansowanie w wysokości określonej w tabeli nr 1, Tabela nr 1 l.p Wojewódzki Związek Piłki Nożnej Dofinansowanie 1 Dolnośląski 527 295 zł 2 Kujawsko-Pomorski 249 520 zł 3 Lubelski 318 778 zł 4 Lubuski 311 931 zł 5 Łódzki 325 043 zł 6 Małopolski 550 594 zł 7 Mazowiecki 457 900 zł 8 Opolski 433 652 zł 9 Podkarpacki 469 153 zł 10 Podlaski 136 229 zł 11 Pomorski 295 697 zł 12 Śląski 777 450 zł 13 Świętokrzyski 122 225 zł 14 Warmińsko-Mazurski 179 728 zł 15 Wielkopolski 674 985 zł 16 Zachodniopomorski 381 961 zł SUMA 6 212 140 zł 2. Wypłata dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 nin. artykułu będzie następowała w dwóch równych ratach w następujących terminach: a) I rata – do dnia 15 września danego roku kalendarzowego (począwszy od 2019 roku), b) II rata – do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego (począwszy od 2020 roku). 3. W przypadku prowadzenia rozgrywek piłkarskich na terenie działania Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej w sposób niezgodny z postanowieniami Uchwały Zarządu PZPN nr IV/62 z dnia 24 kwietnia 2019 roku – Polski Związek Piłki Nożnej może wstrzymać lub odstąpić od dofinansowania danego WZPN przyznanego na podstawie stosownych uchwał Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, w tym w szczególności od dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 nin. artykułu. II. Niniejsza uchwała obejmuje 5 sezonów rozgrywkowych tj. od sezonu 2019/2020 do 2023/2024 włącznie. III. Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje – stosownie do treści art. 85 par. 2 Statutu PZPN – jedynie Zarządowi Polskiego Związku Piłki Nożnej. IV. Zmiana wysokości maksymalnych stawek określonych w Art. 1 ust. 2 niniejszej Uchwały może nastąpić tylko w drodze uchwały Zarządu PZPN.

  1. Wypłata dofinansowania w wysokości określonej w Art. 3 ust. 1 i 2 lit a) nastąpi ze środków budżetowych Polskiego Związku Piłki Nożnej zapreliminowanych na rok 2019 w poz. K. „Rezerwa na działania statutowe uzgodnione z Zarządem PZPN” VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 lipca 2019 r. Prezes PZPN Zbigniew Boniek