Komunikat nr 6/WD – dot. badań

 

Okręgowy Związek Piłki Nożnej

        w  N o w y m   S ą c z u

                Wydział Gier

WYDZIAŁ GIER OZPN NOWY SACZ

www.nsozpn.pl

KOMUNIKAT NR  06 /WG

z dnia  12 marca 2019 r.

 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że w dniu 11 marca 2019 r., Komisja ds. Nagłych PZPN przyjęła zmiany do Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, w zakresie dotyczącym orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia zawodników.

Zmianie uległa treść §§ 23-25 Uchwały. Zgodnie z aktualnym brzmieniem:

 • 23
  1. Zawodnicy którzy nie ukończyli 23 roku życia, są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie, przy czym odpowiednie orzeczenie może być wydane przez:
  a) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  b) lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.
 1. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi i II ligi oraz zawodnicy profesjonalni, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.
 2. Zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do złożenia w klubie, każdorazowo w nowym sezonie rozgrywkowym, oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym
 3. Niezależnie od postanowień ust. 3, klub III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych może zobowiązać zawodnika amatora do złożenia orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.
 4. Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do wydawania orzeczeń oraz przeprowadzania badań określają:
  – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (z późn. zm.);
  – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (z późn. zm.).

  § 24
  Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w § 23 jest ważne przez okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy od daty wydania. Termin ważności orzeczenia kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli orzeczenie zostało wydane 15 marca, to jest ono ważne do 15 marca następnego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli orzeczenie wydano 29 lutego to jest ono ważne do 28 lutego następnego roku do godz. 23:59,59).
  W przypadku, gdy regulaminy poszczególnych rozgrywek nie stanowią inaczej, fakt posiadania przez zawodnika orzeczenia o którym mowa w § 23 ust. 1 i 2 lub oświadczenia o którym mowa w § 23 ust. 3 potwierdza, przed rozpoczęciem zawodów, kierownik lub trener drużyny.

  § 25
  1. Upoważnieni przez PZPN i WZPN lekarze mogą uczestniczyć w badaniach próbki B testu antydopingowego przeprowadzanego w Zakładzie Badań Antydopingowych Instytutu Sportu.
  2. Kluby Ekstraklasy, I i II ligi mają obowiązek posiadać stałego lekarza klubowego, zgodnie z właściwymi przepisami licencyjnymi PZPN.
  3. Gospodarze zawodów są obowiązani do zapewnienia obecności podczas całego meczu przedstawiciela służby zdrowia według następujących zasad:
  a. lekarza z licencją PZPN – na zawodach Ekstraklasy, I i II ligi,
  b. lekarza lub ratownika medycznego – na zawodach III ligi,
  c. lekarza, ratownika medycznego lub innej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej w tym legitymującej się ukończeniem kursu opieki przedmedycznej – w pozostałych klasach rozgrywkowych.
  4. Gospodarze zawodów mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym przenośnej apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej.
  5. Gospodarze zawodów są obowiązani zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.

 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ

DO UDZIAŁU I GRY w piłkę nożną zawodnika powyżej 23. roku życia

 

 

 

……………………………………

imię i nazwisko

 

……………………………………

pesel

 

 

 

 

Oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych,

jestem świadom/świadoma swojego stanu zdrowia.

 

Przystępuję do gry w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez PZPN, Małopolski ZPN i Podokręg PN na własną odpowiedzialność. Zapoznałem się z regulaminem i ze zmianami z dnia 11 marca 2019 r. Komisji ds. Nagłych PZPN do Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną w zakresie dotyczącym badań lekarskich zawodników i zobowiązuję się ich przestrzegać. Nie będę rościł pretensji do organizatora rozgrywek w razie nabytych kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu.

 

 

 

 

Wyrażam zgodę

 

na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji oraz organizacji rozgrywek, publikowanie w mediach danych osobowych, zdjęć lub filmów przedstawiających mnie jako uczestnika zawodów

 

 

 

 

………………………………….

data i podpis zawodnika