Komunikat Wydziału Gier MZPN: Obowiązek wydania zaświadczenia przez klub w ciągu 3 dni

W związku z problemami czynionymi przez kluby – Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej przypomina, że stosowna Uchwała Zarządu PZPN zobowiązuje klub do wydania oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry amatora z zawodnikiem w ciągu 3 dni od momentu złożenia pisemnego wniosku. W przypadku braku oświadczenia Wydział Gier MZPN będzie wydawał decyzję z trybem natychmiastowej wykonalności, a sprawa klubu odstępującego zostanie skierowana do Wydziału Dyscypliny MZPN za brak wykonania Uchwały Zarządu PZPN.

Wyciąg z Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej

§ 16

5. Klub odstępujący jest zobowiązany do wydania oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry amatora z zawodnikiem        w ciągu 3 dni od momentu złożenia pisemnego wniosku.

6. W przypadku braku oświadczenia klubu o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry amatora z zawodnikiem, nie wydanego w terminie,  o którym mowa w ust. 5, wyrejestrowanie zawodnika może także nastąpić na podstawie decyzji podjętej przez organ związku piłki   nożnej właściwego dla klubu pozyskującego, wydanej w oparciu o dokumenty posiadane przez ten organ.

7. Klub odstępujący nie może uzależniać wydania oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry amatora od innych przesłanek niż obowiązujący kontrakt lub deklaracja gry amatora. Zmiana przynależności klubowej zawodnika, który nie jest związany kontraktem z klubem, nie może być uzależniona od zwolnienia z klubu odstępującego. 

8. Prawomocna decyzja lub decyzja, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności właściwego organu związkowego stanowi podstawę dokonania potwierdzenia i uprawnienia zawodnika do klubu pozyskującego przez właściwy Związek, niezależnie od odmowy wydania wymaganych dokumentów przez klub odstępujący lub właściwy dla niego Związek, o ile pozyskujący klub dokona należnych opłat związanych z procesem wyrejestrowania i zarejestrowania zawodnika. Przepis ten stosuje się odpowiednio do zawodnika, który nie jest związany umową, w tym kontraktem o uprawianie piłki nożnej, oraz zawodnika amatora, który nie złożył deklaracji na nowy sezon.