RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA  MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych decydujący o celach i zakresach przetwarzanych danych jest MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W KRAKOWIE, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków adres e-mail: biuro@mzpnkrakow.pl
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@mzpnkrakow.pl 
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub przepisy prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań:
 • Ustanowionych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej we współzawodnictwie sportowym oraz organizacyjnym, sportowym i dyscyplinarnym, związanym z Pani/Pana statusem w rodzinie piłkarskiej – piłkarz, sędzia, trener, delegat, obserwator, agent piłkarski, do organizowania rozgrywek piłki nożnej oraz kontrolowania i nadzorowanie ich przebiegu, rozgrywanych w różnych formach na terytorium Polski,
 • W celach archiwizacyjnych (na podstawie art.7, Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.),
 • W celu realizacji obowiązków podatkowych, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych (podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości),
 • W celu realizacji uzasadnionych interesów administratora jak: przechowywanie danych osobowych do celów archiwalnych w interesie publicznym, prowadzenie analiz i zestawień związanych z organizowanymi rozgrywkami,
 • W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego związanego z działalnością Małopolskiego ZPN.

5. Pani/Pana dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane będą udostępniane (art. 4 pkt 9) organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego           postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Organy publiczne, którym ujawnia się dane osobowe w związku z ich  prawnym obowiązkiem sprawowania funkcji publicznej to:  organy podatkowe, organy celne, jednostki analityki finansowej, niezależne organy administracyjne czy organy rynków finansowych, regulujące i nadzorujące rynki papierów wartościowych.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

 • Polski Związek Piłki Nożnej,
 • Międzynarodowe struktury piłki nożnej (UEFA, FIFA) oraz zagraniczne federacje piłkarskie,
 • Firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, przewozowe, pocztowe, transportowe,
 • Podmioty prowadzące działalność leczniczą,
 • Podmioty zewnętrzne wspierające Małopolski ZPN świadczące usługi drogą elektroniczną, realizujące usługi informatyczne, konsultingowe lub audytowe, współpracujące w ramach kampanii marketingowych.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na czas do ustania przyczyn tego przetwarzania w tym do momentu wycofania zgody jeśli była ona przesłanką legalizującą przetwarzanie oraz w terminach wymaganych przez przepisy prawa.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do przenoszenia danych.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadkach wskazanego przekazania Małopolski ZPN zastosuje odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.