KLAUZULA INFORMACYJNA OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W NOWYM SĄCZU

KLAUZULA INFORMACYJNA OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W NOWYM SĄCZU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych decydujący o celach i zakresach przetwarzanych danych jest Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Nowym Sączu, Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz,  adres email: tosiek.z@op.pl  i  bogdanozpn@gmail.com
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@mzpnkrakow.pl
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub przepisy prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań:
 • ustanowionych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej zgodnie z Ustawą z dnia 7.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawą z dnia 25.06.2010r. o sporcie, oraz celami i zadaniami Statutowymi.
 • w ramach przynależności członkowskiej Małopolskiego ZPN, dalej organów Małopolskiego ZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, menedżerów ds. piłkarzy, sędziów, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, działaczy piłkarskich i osób zatrudnionych w sporcie piłki nożnej.
 • w celach archiwizacyjnych (na podstawie art. 7, Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.)
 • w celu realizacji obowiązków podatkowych, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych.
 • w celu realizacji uzasadnionych interesów administratora. W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego związanego z działalnością Małopolskiego ZPN.
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby cnhronić Pastwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcą danych osobowych mogą byd wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów praw.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
 • Polski Związek Piłki Nożnej,
 •  Międzynarodowe struktury piłki nożnej (UEFA, FIFA) oraz zagraniczne federacje piłkarskie,
 • Firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, przewozowe, pocztowe, transportowe,
 • Podmioty lecznicze,
 • Podmioty zewnętrzne świadczące usługi drogą elektroniczną, realizujące usługi informatyczne, konsultingowe lub audytowe.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na czas do ustania przyczyn tego przetwarzania w tym do momentu wycofania zgody jeśli była ona przesłanką legalizującą przetwarzanie oraz w terminach wymaganych przez przepisy prawa.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do przenoszenia danych.
 3. W przypadku gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jako organu nadzorczego.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadkach wskazanego przekazania Małopolski ZPN zastosuje odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.