Regulamin Pucharu Polski na sezon 2021/2022

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA SZCZEBLU

MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2021/2022

 

Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

I są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej

spośród wszystkich polskich drużyn piłkarskich, ubiegających się o to trofeum.

Par 1

 1. Cykl rozgrywek na szczeblu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2021/2022 kończy się 30 czerwca 2022 roku i ma wyłonić zdobywcę Pucharu Polski na szczeblu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, który weźmie udział w rozgrywkach pucharowych na szczeblu centralnym w sezonie 2022/2023.
 2. Zawody o Puchar Polski na szczeblu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej rozgrywane będą w oparciu o regulamin opracowany przez Wydział Gier MZPN, według obowiązujących Przepisów Gry 2021/2022 wraz z Postanowieniami do Przepisów Gry oraz zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr IV/66 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2021/2022, Uchwale nr II/18 z dnia 15 lutego 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. organizacji rozgrywek w piłkę nożną, Uchwala nr I/10 z dnia 21 stycznia 2021 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej, a także Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN uchwalonym na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 27.05.2014 roku (ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZPN w dniu 23.02.2016 roku, Uchwała nr VIII/127 z dnia 6 października 2020 roku w sprawie zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN). 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio Regulamin IV ligi i niższych klas rozgrywkowych na sezon 2021/2022.

Par.2

 1. W rozgrywkach o Puchar Polski obowiązkowo biorą udział drużyny III, IV ligi i klasy okręgowej. Klub klasy A może wystąpić do okręgu lub podokręgu MZPN o zwolnienie z udziału w rozgrywkach. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie dobrowolności. W rozgrywkach Pucharu Polski mogą brać udział drużyny klubów, które są członkami Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Drużyny, które zrezygnują z udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie 2021/2022 nie będą uprawnione do udziału w rozgrywkach o Puchar Polski w dwóch kolejnych cyklach rozgrywek.
 2. Zgłoszenie do rozgrywek następuje poprzez przedstawienie organowi prowadzącemu rozgrywki kompletu dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami związkowymi dotyczącymi potwierdzenia/uprawnienia zawodników do rozgrywek ligowych. W rozgrywkach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy uprawnieni do gry w systemie Extranet. Uprawnienie zawodników do rozgrywek ligowych oznacza jednocześnie uprawnienie do udziału w rozgrywkach pucharowych, z zastrzeżeniem § 5 pkt. 1a niniejszego regulaminu. Zawodnicy muszą być uprawnieni do gry w każdej z drużyn, w której występują. Udział w meczu zawodnika, który nie jest uprawniony do gry w danej drużynie danego klubu spowoduje ukaranie drużyny walkowerem. Listy zawodników można uzupełniać w trakcie rozgrywek zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w tym zakresie. Poprzez zgłoszenie do rozgrywek klub potwierdza znajomość niniejszego regulaminu.
 3. W rozgrywkach o Puchar Polski mogą brać udział drużyny niezrzeszone, muszą one do zgłoszenia do rozgrywek dołączyć listę zawodników. 4. W spotkaniach Pucharu Polski mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy legitymujący się aktualnie pozytywnym wynikiem badań lekarskich lub oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym. 5. Zawody w ramach rozgrywek o Puchar Polski nie mogą być jednocześnie zawodami ligowymi – mistrzowskimi.

Par.3

 • Rozgrywki pucharowe na szczeblu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej podzielone są na dwa etapy:
 • Etap I – na szczeblu podokręgów Harmonogram i organizację rozgrywek prowadzą odrębnie Komisje Gier w 14 Podokręgach MZPN i WG MZPN w przypadku Rejonu Kraków. Każdy z prowadzących rozgrywki o Puchar Polski na szczeblu Podokręgu wyłania najlepszą drużynę, która awansuje do Etapu II – na szczeblu Małopolski. Zwycięzcy w poszczególnych podokręgach muszą być obligatoryjnie wyłonieni do końca 2021 r. Komisje Gier poszczególnych podokręgów obowiązane są do końca 2021 r. zgłosić pisemnie drużyny (wraz z wykazem napomnień i kar dyscyplinarnych zawodników danej drużyny), które zakwalifikowały się do rozgrywek pucharowych Etapu II – na szczeblu wojewódzkim, do Wydziału Gier MZPN.
 • Etap II – runda finałowa na szczeblu MZPN z udziałem 16 drużyn
 • Organizację rozgrywek pucharowych przejmuje Wydział Gier MZPN. Wystąpi w niej 14 zwycięzców Podokręgów, zwycięzca Rejonu Kraków (ewentualnie finalista w przypadku, gdy zdobywcą będzie Wieczysta) i zdobywca Pucharu Polski na szczeblu MZPN w sezonie 2020/2021.
 • Zdobywca Pucharu Polski na szczeblu MZPN w sezonie 2020/2021 startuje w nowej edycji rozgrywek od 1/8 finału. 3. Wydział Gier MZPN w drodze losowania zestawi pary 1/8 finału, ćwierćfinałów i półfinałów.
 • Wydział Gier MZPN odrębnym komunikatem ustali daty i godziny zawodów pucharowych.
 • Finał Pucharu Polski na szczeblu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej musi zostać rozegrany do 30 czerwca 2022 roku na boisku neutralnym wyznaczonym przez Wydział Gier MZPN.

Par.4

 1. Orzecznictwo dyscyplinarne w odniesieniu do zawodników, działaczy i klubów biorących udział w rozgrywkach pucharowych Etapu I należy do właściwości organu dyscyplinarnego danego Podokręgu.
 2. Orzecznictwo dyscyplinarne w Etapie II rozgrywek pucharowych na szczeblu MZPN w stosunku do zawodników, działaczy i klubów należy do właściwości Wydziału Dyscypliny MZPN. Instancją odwoławczą jest w każdym przypadku Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN.

Par. 5

 1. Wystawienie przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny zobowiązuje do stosowania następujących zasad: a/ Zawodnicy, którzy brali udział w jednej drużynie, nie mogą brać udziału w innej drużynie tego samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansują dalej. Jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, wtedy najwyżej 3 zawodników drużyny wyeliminowanej (w której brali udział) może występować w meczach z udziałem drużyny swego klubu, która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek. Muszą to być ci sami 3 zawodnicy we wszystkich meczach i muszą być uprawnieni do gry w drużynie, która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek. b/ Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w których one aktualnie występują – I drużynę reprezentuje zespół występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej, itd.
 2. Zawodnicy, którzy zmienili barwy klubowe w tej samej edycji rozgrywek pucharowych, mogą brać udział w barwach nowego klubu w tej samej edycji.
 3. W zawodach o Puchar Polski na szczeblu MZPN nie jest wymagany udział zawodnika młodzieżowca.
 4. Do każdego klubu może być potwierdzona i uprawniona do gry dowolna liczba zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w każdym meczu na szczeblu MZPN może występować równocześnie na boisku 1 zawodnik danego klubu – cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej, z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr XI/200 z dnia 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych (ze zmianami Uchwała nr V/83 z dnia 25 maja 2021 roku). W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego klubu, Wojewódzki Związek Piłki Nożnej prowadzący rozgrywki Pucharu Polski na szczeblu ZPN, IV ligi lub niższej klasy rozgrywkowej, może wyrazić zgodę na równoczesny udział, w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym, więcej niż 1 zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej z danego klubu.
 5. Drużyny klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający ważną licencję trenerską obowiązującą, zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w tym zakresie, w klasie rozgrywek mistrzowskich, w której występuje dana drużyna. Naruszenie powyższych postanowień powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych w odrębnych przepisach w sprawie licencji trenerskich.
 6. Mecze o Puchar Polski mogą być rozgrywane wyłącznie na stadionie zweryfikowanym dla danej lub wyższej klasy rozgrywek mistrzowskich w której uczestniczy dana drużyna, wskazanym w licencji udzielonej klubowi na dany sezon rozgrywkowy.

Par 6

 1. Zawody przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn. drużyny przegrywające odpadają.
 2. Gospodarzami meczów są zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2021/2022 (z wyjątkiem finału na szczeblu MZPN, jeśli odbędzie się na terenie neutralnym). W przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej gospodarzami są zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2020/2021 lub sklasyfikowane na niższym miejscu w tabeli danych rozgrywek w sezonie 2020/2021.
 3. Zestawienie par Etapu I rozgrywek pucharowych przeprowadzą poszczególne Podokręgi MZPN i Wydział Gier MZPN w przypadku Rejonu Kraków.
 4. Zestawienie par 1/8 finału, ćwierćfinałów i półfinałów na szczeblu MZPN zostanie dokonane drogą losowania przez Wydział Gier MZPN.

Par 7

 1. W Etapie I rozgrywek, w przypadku uzyskania w regulaminowym czasie gry wyniku remisowego sędzia główny zawodów zarządza wykonywanie rzutów karnych wg obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną. W Etapie II finałowym rozgrywek pucharowych na szczeblu MZPN, w przypadku uzyskania w normalnym czasie gry wyniku remisowego sędzia główny zarządza dogrywkę 2×15 minut, a następnie, w przypadku remisu, sędzia zarządzi rzuty karne.
 2. Prawo do wykonywania rzutów karnych mają wszyscy zawodnicy, którzy brali udział w grze w momencie zakończenia dogrywki.
 3. Drużyny biorące udział w zawodach o Puchar Polski uprawnione są do wymiany 5 (pięciu) zawodników przez cały okres gry, w tym bramkarza.

Par 8

 1. Napomnienia i wykluczenia Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarany:
 • przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
 • przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,
 • przy każdym kolejnym co drugim ostrzeżeniu (szóstym, ósmym itd.) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów. Kary, o których mowa powyżej są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych.
 1. Jeżeli w czasie jednych zawodów o Puchar Polski co najmniej pięciu zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwona kartka), klub ukaranych zawodników podlega karze pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Wydział/Komisję Dyscypliny, nie mniejszej niż 100 zł.
 2. Żółte kartki otrzymane przez zawodników podczas meczów na szczeblu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej zostają anulowane na szczeblu centralnym. Nie są natomiast anulowane kary za żółte kartki
 3. Kary otrzymane w Pucharze Polski nie liczą się w meczach mistrzowskich (ligowych).
 4. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej ilości meczów, za przewinienie popełnione w danych rozgrywkach pucharowych, wykonuje się w danych rozgrywkach pucharowych. Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe, w których klub aktualnie występuje.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 7, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów za przewinienie popełnione w rozgrywkach pucharowych, nie wykonaną w edycji rozgrywek pucharowych, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnych edycjach rozgrywek. Wykonanie kary może również nastąpić zgodnie z Art. 20 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
 6. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami (żółtymi kartkami) nie nastąpiło w edycji pucharów, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnej edycji pucharów; w takim wypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 50 zł (jeśli kara została orzeczona w Etapie I) lub 100 zł (jeśli kara została orzeczona w Etapie II).
 7. W przypadku dyskwalifikacji czasowej lub na stałe zawodnik w trakcie odbywania kary nie może uczestniczyć w żadnych zawodach piłkarskich, ani pełnić jakichkolwiek funkcji związanych z działalnością w piłce nożnej.
 8. Kara pieniężna dla klubu za niezgłoszenie się drużyny do zawodów bez uzasadnionych powodów wynosi 300 zł.
 9. Kara pieniężna za samowolne zejście drużyny z boiska lub odmowę dalszego rozgrywania meczu wynosi 700 zł.
 10. Powołanie do reprezentacji Związku Piłki Nożnej, a także na zgrupowanie szkoleniowe więcej niż trzech zawodników jednego klubu (bądź co najmniej dwóch zawodników młodzieżowców uprawnionych do gry w klubie do rozgrywek seniorów) może stanowić podstawę do przełożenia zawodów na inny wyznaczony przez właściwy organ prowadzący rozgrywki termin, na wniosek zainteresowanego klubu lub Wydziału Szkolenia MZPN.
 • zawodnik powołany do reprezentacji lub na zgrupowanie szkoleniowe, zobowiązany jest do stawienia się w ustalonym czasie na zgrupowanie;
 • klub, z którego zawodnik został powołany do kadry, nie jest uprawniony do podejmowania decyzji o zwolnieniu zawodnika ze zgrupowania kadry;
 • zawodnik powołany do reprezentacji ZPN, a także na zgrupowanie szkoleniowe, ale w nich nie uczestniczący bez zgody kierownictwa Związku lub lekarza kadry, nie może brać udziału w najbliższych zawodach pucharowych pod rygorem orzeczenia walkoweru.

Par 9

 1. Zawody organizuje sekcja piłki nożnej klubu będącego gospodarzem i pokrywa wszystkie koszty związane z organizacją zawodów. Każda drużyna wyjeżdża na zawody na własny koszt.
 2. Klubom organizującym zawody pucharowe przysługują wszystkie wpływy z biletów wstępu.

Par 10

 1. Obsadę sędziowską w Etapie I rozgrywek wyznaczają Kolegia Sędziowskie w podokręgach, w Etapie II – Kolegium Sędziów MZPN Kraków.
 2. Drużyny szkolne i niezrzeszone zwolnione są od opłat sędziowskich, przy czym opłaty te są pokrywane przez MZPN. 3. Sędziowie zobowiązani są sporządzić kompletny formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet w terminie 24 godzin od zakończenia spotkania. Oryginalne egzemplarze Sprawozdania muszą być dostarczone w terminie 3 dni do organu prowadzącego rozgrywki (listem bądź osobiście). W przypadku czerwonych kartek bądź innych istotnych wydarzeń zaistniałych w trakcie zawodów – oryginalne Sprawozdania muszą być dostarczone do organu prowadzącego rozgrywki w ciągu 24 godzin: osobiście, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sędziowie, zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN nr III/50 z 19.03.2014 r., mają obowiązek wprowadzenia do systemu Extranet wyniku meczu w ciągu 15 minut po jego zakończeniu.

Par 11

 1. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu zastrzeżeń lub protestów obowiązuje zasada dwuinstancyjności. W rozgrywkach prowadzonych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej lub Podokręg, pierwszą instancją jest właściwy w sprawie Wydział/Komisja Gier lub Wydział/Komisja Dyscypliny, a drugą instancją Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN. Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów mogą być składane w terminie do 48 godzin od zakończenia zawodów, przy jednoczesnym złożeniu odpisu protestu do przeciwnika. Nieopłacenie kaucji, lub też złożenie protestu po 48 godzinach, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. 2. Odwołania od decyzji organów w pierwszej instancji mogą być wnoszone w terminie 3 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję lub bezpośrednio do organu II instancji z powiadomieniem organu, który wydał decyzję. Niezachowanie ww. terminu powoduje uprawomocnienie się decyzji pierwszej instancji.

Par 12

Klub, który zdobędzie pierwsze miejsce w rozgrywkach na szczeblu MZPN otrzymuje puchar na własność i reprezentuje MZPN na szczeblu centralnym Pucharu Polski. Wysokość nagród finansowych zostanie ustalona przez Zarząd MZPN.

Par 13

 • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej; Ryszard Kołtun