V Halowy Turniej Piłki Nożnej Samorządowców Powiatu Nowosądeckiego odbędzie się 14 grudnia br. w Starym Sączu

ZAPROSZENI:

 1. Starostwo Powiatu Nowosądeckiego na czele ze starostą Markiem Kwiatkowskim
 2. Urząd Gminy Chełmiec
 3. Urząd Gminy Gródek n/Dunajcem
 4. Urząd Gminy Grybów
 5. Urząd Miejski w Grybowie
 6. Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej
 7. Urząd Gminy w Korzennej
 8. Urząd Miasta w Krynicy Zdrój
 9. Urząd Gminy w Łabowej
 10. Urząd Gminy w Łącku
 11. Urząd Gminy w Łososinie Dolnej
 12. Urząd Miasta i Gminy w Muszynie Zdrój
 13. Urząd Gminy w Nawojowej
 14. Urząd Miasta i Gminy w Piwnicznej Zdrój
 15. Urząd Gminy w Podegrodziu
 16. Urząd Gminy w Rytrze
 17. Urząd Miasta i Gminy w Starym Sączu

REGULAMIN V  HALOWEGO  TURNIEJU PIŁKI  NOŻNEJ  SAMORZĄDOWCÓW Stary Sącz A.D. 14.12.2019

I.   Organizator turnieju:
Starostwo Nowosądeckie – Komisja Sportu i Turystyki
Małopolski Związek Piłki Nożnej Podokręg Nowy Sącz
Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Piwnicznej
II.  Cel turnieju:
Upamiętnienie 101-rocznicy odzyskania Niepodległości Polski
Popularyzacja halowej piłki nożnej  – wyłonienie najlepszej drużyny turnieju
Nawiązanie kontaktów międzyludzkich
Podnoszenie umiejętności piłkarskich oraz sprawności fizycznej
Poszanowanie  sportowej formuły  współzawodnictwa „Fair-Play
III. Termin i miejsce turnieju:   14.12.2019r.  – Hala Sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu, ul. Partyzantów 15
Rozpoczęcie – godz.930     Uroczyste otwarcie – godz.1000
IV.  Zgłoszenia i uczestnictwo:
W turnieju startują reprezentacje składające się z pracowników jednostek samorządowych miast i gmin powiatu nowosądeckiego, posłowie, senatorowie, osoby służb mundurowych, oraz czynni zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek extranet PZPN do klasy „Okręgowej” włącznie którzy w dniu turnieju mają ukończony 30 rok życia – zgłoszonych na piśmie lub telefonicznie: (600 260 801 lub 668 847 970)
względnie mailem: bogdanozpn@gmail.com, lub tosiek.z@op.pl
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 11.12.2019r.
Drużyna składa się z 10 zawodników + 2 osoby funkcyjne.
Zawodnikowi zgłoszonemu w składzie jednej drużyny nie wolno występować podczas turnieju w składzie innej drużyny.
Do ewentualnej konfrontacji zawodnicy winni posiadać dokumenty stwierdzające tożsamość.
V.   Sposób rozgrywania turnieju: Dwa warianty – uzależnione wg. ilości zgłoszonych zespołów: tj.
1 system: tzw. „każdy z każdym” lub 2 system tzw. „grupowy”
VI.  Przepisy gry w piłkę nożną w hali sportowej
Obowiązują przepisy gry w piłkę nożną ustalone przez organizatora
Zespoły na parkiecie grają w składach 4+1, bramki: 3 x 2 m, piłka halowa.
Czas trwania zawodów w zależności od ilości zgłoszonych drużyn (ustala organizator
Podczas gry dozwolona jest wymiana dowolnej liczby zawodników.
Podczas wykonywania rzutu z rogu, rzutu bezpośredniego lub pośredniego oraz gry z autu odległość muru lub zawodnika od przeciwnika  winna wynosić 4 m.
Rzut karny wykonywany jest w odległości 7 m od linii bramkowej.
Drużyny występują w jednolitych strojach – drużyny winny posiadać minimum dwa różnokolorowe komplety a zawodnicy występują w obuwiu halowym
 • bramki nie można uzyskać bezpośrednio z wykopu, wyrzutu przez bramkarza, rzutu z autu oraz w chwili „syreny” kończącej zawody,
 • rzut z autu wykonywany jest nogą a piłka musi nieruchomo leżeć na parkiecie i być poza liną boczną boiska,
 • piłka odbita od sufitu, lampy itp. wznowiona jest rzutem wolnym pośrednim.
 • bezwzględny jest zakaz gry wślizgiem,
 • gra prowadzona jest bez spalonych,
 • bramkarz piłkę do gry wprowadza w dowolny sposób,
 • kierownicy drużyn wypełniają listę zawodników, i swoimi podpisami potwierdzają, iż wszyscy zawodnicy są mu znani i występują pod swoimi nazwiskami,
 • w czasie trwania zawodów prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny w sposób kulturalny i taktowny, nie dotyczy podjętej przez niego decyzji,
 • prawo wyboru koszulek przysługuje zespołowi wymienionemu w terminarzu na pozycji „goście”,
 • za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt, za przegrany 0 pkt,
 • o kolejności miejsc w końcowej tabeli decyduje:
o   większa liczba zdobytych punktów,
o   wyniki bezpośredniego spotkania przy dwóch  zespołach z jednakową ilością punktów,
o   „mała tabela” przy trzech zespołach z jednakową ilością punktów,
o   lepsza różnica zdobytych bramek,
o   większa ilość zdobytych bramek,
o   w ostateczności „rzuty karne”
VII. Kary dyscyplinarne:
W przypadku niesportowego zachowania się zawodnika, sędzia może wykluczyć z gry zawodnika na okres 2 min. bez możliwości zastąpienia jego innym zawodnikiem – jednakże sędzia wg. własnego uznania może karę skrócić do 1 min.
W przypadku otrzymania przez zawodnika czerwonej kartki, ukarana drużyna występuje w osłabieniu przez okres 4 min. – wykluczony zawodnik otrzymuje karę meczową.
VIII. Nagrody i wyróżnienia:
Puchary:
– za zdobycie I miejsca           – puchar starosty nowosądeckiego
– za zdobycie II miejsca          – puchar przewodniczącego rady powiatu nowosądeckiego
– za zdobycie III miejsca         – puchar burmistrza Starego Sącza
– za zdobycie IV miejsca        – puchar prezesa MZPN podokręgu Nowy Sącz
– za zdobycie V miejsca         – puchar przewodniczący rady miasta i gminy Stary Sącz
– za zdobycie VI miejsca        – puchar przewodniczącego komisji sportu i turystyki rady pow.
Wszystkie drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy.
Kapituła turnieju przewiduje 3 nagrody indywidualne i 2 niespodzianki.
VIII.  Postanowienia końcowe
 Zgodnie z uregulowaniami prawnymi, każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach uczestniczy na własną odpowiedzialność, którą potwierdza na liście zgłoszeń własnoręcznym podpisem. Na podstawie takiego oświadczenia, zawodnik zostaje dopuszczony do gry. W przypadku podania fałszywych danych, odpowiedzialność spoczywa na zawodniku oraz kierowniku drużyny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania turnieju.
Podczas trwania turnieju na całym obiekcie (tj. boisko/szatnia/trybuny) obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 Na każdej drużynie spoczywa obowiązek utrzymania porządku w szatniach i na trybunach, wszelkie zniszczenia materialne wynikłe z zaniedbań i obowiązków spoczywa na drużynie
 Organizator ubezpiecza zawodników od OC i NW.
Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem oraz jego interpretacja  należy do organizatora turnieju.
 Za organizatorów: Stanisław Sułkowski, Robert Koral i Marian Kuczaj