Wyciąg z systemu Extranet – dotyczący uprawnień, transferów i potwierdzeń zawodników w sezonie 2024/2025

ZAWODNICY NOWOZGŁOSZENI – FORMULARZE

 1. Potwierdzenie zawodników – nowozgłoszonych na formularzu – należy wprowadzić  dane zawodnika, w przypadku zawodnika niepełnoletniego dodatkowo dane rodziców/rodzica( data urodzenia, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania;  adres email i nr tel nie są konieczne)  niezbędny jest podpis zawodnika w ramce i na dole formularza, w przypadku zawodnika niepełnoletniego podpis zawodnika w ramce i podpis rodzica gór i dół formularza, pieczątka i podpis klubu na górze i dole formularza,  obywatelstwo.
 2. W przypadku obcokrajowca –nowozgłoszonego na formularzu (musi być podany nr. paszportu, a nie PESEL), potwierdzamy OBCOKRAJOWCÓW na formularzu jako nowozgłoszeni wyłącznie  do dziesiątego roku życia – przed potwierdzeniem formularza należy przesłać do biura  na adres biura PPN lub MZPN:
 3. Zawodnik z Unii: skanu dokumentu ID lub paszportu zawodnika oraz rodziców, deklarację gry amatora;
 4. Zawodnik spoza Unii- skany paszportów zawodnika oraz rodziców, zgodę na pobyt lub wniosek o pobyt zawodnika i rodziców,   deklarację gry amatora.

Zawodnik pełnoletni i po 10tym roku życia : jeżeli PZPN potwierdził rejestracje jajko nowozgłoszony w formularzu wpisujemy właściwe obywatelstwo, nr. paszportu.

do wniosku o uprawnienie klub winien dołączyć:

– z Unii -ID paszport/deklarację gry

– spoza Unii – paszport/ pobyt oraz deklarację gry.

Obcokrajowiec AMATOR z Unii lub spoza- klub wprowadza zawodnika w transferze zagranicznym, wpisuje jego dane i podłącza wymagane dokumenty:

Po 10 r. życia  m.in. deklarację, kartę lub wniosek o pobyt  zawodnika, rodziców, paszporty, zameldowanie, umowy o pracę, zaśw. ze szkoły inne ..

Po 18 r. życia:  deklarację gry amatora, ewentualne zaświadczenie zawodnika, że nie grał lub posiadane przez niego dokumenty z byłego klubu np. zwolnienie , kartę pobytu lub wniosek o pobyt oraz paszport.

Jeżeli jest to  ZAWODNIK PROFESJONALNY– klub wysyła na adres PZPN: joanna.misiewicz@pzpn.pl: kartę pobytu lub zgodę na pobyt, zgoda na pracę- w charakterze piłkarza- o takie zezwolenia na pracę występuje klub zawodnika lub kartę z zaznaczeniem: dostęp do rynku pracy , kontrakt  oraz paszport.

KLUBY, które złożą oświadczenia o posiadaniu deklaracji własnych zawodników nie podłączają deklaracji  do wniosków o uprawnienie oraz do  transferów – dotyczy to rozgrywek prowadzonych wyłącznie przez Małopolski Związek Piłki Nożnej oraz transferów pomiędzy klubami Małopolskiego ZPN.

Z dniem 1 lipca 2024 r. ulega zmianie proces rejestracji zawodników chcących dołączyć po raz pierwszy do rozgrywek piłkarskich PZPN. Dotychczasowa ścieżka rejestracji przez klub w aplikacji Kluby24 zostanie zastąpiona rejestracją w aplikacji mZawodnik. Wniosek o przyjęcie do klubu będzie wypełniał sam zawodnik lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzic. Dalsza ścieżka rozpatrywania wniosku pozostaje bez zmian. Wypełniony wniosek będzie dostępny w systemie Kluby24 w zakładce „ Wnioski o przyjęcie do klubu „. Po jego akceptacji przez klub, zostanie elektronicznie przesłany do właściwego WZPN. Jeżeli WZPN zatwierdzi wniosek, zawodnik zostanie potwierdzony w klubie i będzie widoczny w systemie Kluby24 w zakładce „ Lista zawodników”.

W związku z powyższą zmianą, pracownicy klubowi będą mieli czas do 15 lipca na  przesłanie do właściwego WZPN wniosku o przyjęcie do klubu złożonych dotychczasową ścieżką ( klub składa wniosek w imieniu zawodnika ). Właściwy WZPN będzie miał czas do 22 lipca na rozpatrzenie aplikacji zawodników pochodzących z dotychczasowej ścieżki. Po 22 lipca wszystkie nierozpatrzone wnioski zostaną usunięte z systemu.

UPRAWNIENIA:

 1. Do wniosku o uprawnienie klub musi obligatoryjnie dołączyć: w przypadku zawodnika PROFESJONALNEGO POLAKA – kontrakt, w przypadku potwierdzania wniosku o uprawnienie do rozgrywek prowadzonych przez PZPN lub inne Związki klub musi podłączyć  deklarację (amator) lub  kontrakt (profesjonalista).
 2. Do wniosku o uprawnienie obcokrajowca spoza Unii w przypadku, gdy zawodnik jest potwierdzony przez PZPN

amator: zawodnik pełnoletni  : paszport, karta/ wniosek o pobyt, deklaracja, certyfikat

amator: zawodnik niepełnoletni : paszport, karta pobytu rodziców oraz zawodnika, deklaracja, certyfikat

profesjonalista: pełnoletni: paszporty, kontrakt, karty/wniosek o pobyt, zgoda na pracę W CHARAKTERZE PIŁKARZA LUB KARTA POBYTU Z DOSTĘPEM DO RYNKU         PRACY (MAJĄC TAKĄ KARTĘ NIE JEST POTRZEBNA ZGODA NA PRACĘ ), certyfikat

profesjonalista: niepełnoletni – paszporty, karty pobytu rodziców oraz zawodnika, zgoda na pracę zawodnika, KONTRAKT , certyfikat

 1. Do wniosku o uprawnienie zawodnika rocznikowo młodszego do starszej kategorii wiekowej z orlika do młodzika, trampkarza do juniora młodszego itp. obligatoryjnie musi być podłączona zgoda lekarza z dopiskiem zgoda na grę w starszej kategorii wiekowej, a w przypadku gry zawodnika, który ukończył 15r.życia (15 lat +1 dzień) do gry w zespole w  seniorów musi być zgoda lekarza   MEDYCYNY   SPORTOWEJ z dopiskiem ZGODA NA GRĘ W SENIORACH;  pod każdym dodatkowym wpisem lekarza zgody na grę w roczniku starszym lub w seniorach musi być pieczątka lekarza i podpis oraz data . Nie zostaną uznane dopisywane zgody np. na kartach zdrowia pod którymi nie ma pieczątki lekarza i podpisu.

Zaświadczenia lekarskie ważne są 12 miesięcy od daty ich wystawienia, chyba, że lekarz wpisze datę do kiedy są ważne.

Nie uznajemy starych zaświadczeń. Pandemia została zniesiona.

DEKLARACJA GRYniepełnoletni zawodnik – podpisy obojga rodziców lub jak jest 1 rodzic – dopisek 1 opiekun prawny,

Stosować aktualna wersję deklaracji bez okienek RODO po lewej stronie – druk deklaracji jest na stronie MZPN w dokumentach do pobrania lub jako załącznik do regulaminu.   

Szczególny przypadek uprawnienia zawodnika, który ukończył 14 lat i 1 dzień do seniorów : tylko jeżeli spełnił warunki określone przez PZPN,   w tym: zgoda rodziców, zgoda z przychodni sportowo-lekarskiej,  lekarza medycyny sportowej z dopiskiem może grać w seniorach, przynajmniej udział w jednym meczu w REPREZENTACJI POLSKI dowolnej kategorii wiekowej , zgoda komisji technicznej PZPN.

W INNYM PRZYPADKU UDZIAŁ ZAWODNIKA 14 LETNIEGO w SENIORACH  jest ZABRONIONY.

Udział zawodniczek rocznika starszego lub udział w odpowiedniego rocznika w przypadku kobiet jest możliwy WYŁĄCZENIE DO KLASY trampkarzy. Kobiety nie mogą być uprawniane do gry w zespołach Juniorskich, seniorskich MĘSKICH.

WNIOSKI O UPRAWNIENIA, FORMULARZE I TRANSFERY MUSZĄ WPROWADZAĆ KLUBY

Zasady transferów, uprawnień zawodników KOBIET są takie same jak w przypadku MĘŻCZYZN.

TRANSFERY:

 1. Do transferów zawodników klubów należących do Małopolskiego ZPN  klub musi podłączyć  dokumenty : umowa def/zwolnienie/ umowa czasowa / zwolnienie- wolny, oświadczenie o karencji , odpowiednia do transferu opłata, kontrakt przy transferze zawodnika profesjonalnego. Do transferu zawodników z klubów naszego Związku deklaracja nie jest wymagana pod warunkiem, ze klub złożył oświadczenie o posiadaniu deklaracji.
 2. zawodnik jest transferowany definitywnie z klasy A Wadowice do KO Nowy Sącz : wymagana jest umowa, opłata 300zł. na PPN Wadowice i 600zł. na PPN Nowy Sącz.

Zawodnik tego samego PPN np. z Klasy B Chrzanowa  do IV ligi Chrzanów  czasowo: umowa czasowa , opłata (100 za B i 400 za IV ) łączna opłata na  Chrzanów  500zł.

Natomiast do transferu zawodnika poza naszego Związku oprócz umowy transferu definitywnego/ czasowego, zwolnienia zawodnik wolny/ oświadczenia o karencji  musi być podłączona deklaracja przy niepełnoletnim zawodniku podpisana przez oboje rodziców lub z dopiskiem 1 opiekun prawny, przy pełnoletnim zawodniku z podpisem tego zawodnika oraz odpowiednia opłata dokonana na konto danego WZPN i odpowiedniego PPN lub Mał.ZPN.

 Proszę sprawdzać w uwagach co brakuje, jeżeli wniosek o transfer , uprawnienie lub formularz zostaną odrzucone.

 1. Powroty z wypożyczenia w czasie trwania rundy są możliwe, ale po powrocie , poza okienkiem zawodnik już nie może być uprawniony w klubie do którego wraca (nie dotyczy Futsalu),
 2. ANEKS do umowy wypożyczenia amatora , przedłużający jego  wypożyczenie zakończone w rundzie jesiennej, do dnia 30 czerwca 2023 roku (nie dłużej) musi być przesłany do biura PPN lub MZPN  nie później niż 7 dni przed zakończeniem wypożyczenia np. wypożyczenie jest do 30 grudnia 2024, aneks musi być  z datą 23 grudnia 2024 i nie później niż do 20 stycznia nowego roku. Po tym terminie powroty z wypożyczenia są wykonane automatycznie przez PPN lub MZPN.
 3. Aneksy przedłużające wypożyczenie zawodnika Profesjonalnego mogą być przedłużane np. o rok lub nawet dwa nie więcej niż 5 lat (zgodnie z zapisem w kontrakcie).
 4. Wypożyczenia na okres nauki- wyłącznie do 16 roku życia, potem można jeżeli klub chcą aneksować wypożyczenie dot. okienka zimowego lub umowa wypożyczenia od nowego sezonu.
 5. Każde wypożyczenie zawodnika amatora nie może być dłuższe niż do 30 czerwca danego roku np. do 30.06.2025r. (nie dotyczy na okres nauki do 16r. życia).
 6. Karencja – 12 miesięcy i 1 dzień od daty ostatniego meczu. Do karencji musi być podłączone oświadczenie zawodnika pełnoletniego lub rodziców w przypadku zawodnika niepełnoletniego, że nie podpisał/nie podpisali deklaracji gry amatora/kontraktu na nowy sezon i jest rozliczony z klubem.
 7. ANEKSY PRZEDŁUŻAJĄCE LUB SKRACJĄCE WYPOŻYCZENIE MUSZĄ BYĆ PODPISANE PRZEZ OBA KLUBY I ZAWODNIKA LUB W PRZYPADKU NIEPEŁNOLETNIEGO ZAWODNIKA PRZEZ OBOJE RODZICÓW LUB 1go RODZICA Z DOPISKIEM 1 OPIEKUN PRAWNY.
 8. Wyjątek transferów poza okienkiem może stanowić
 9. Przypadek BRAMKARZA pod warunkiem, że przynajmniej 1 bramkarz jest poważnie, DŁUGOTERMINOWO   Nie dotyczy np. zwolnień na grypę.

W tym szczególnym przypadku klub musi podłączyć pod transfer deklarację , zaświadczenie lekarskie, stosowaną opłatę.

 1. Zmiana   miejsca   zamieszkania/ szkoły  – bierzemy   pod    uwagę   odległość np. z Tarnowa do Krakowa , czy zmiana miejsca zamieszkania/szkoły z  innego wojewódzkiego związku
 2. Wycofania się drużyny z rozgrywek/ likwidacji/ zawieszenia klubu
 3. Macierzyństwo zawodniczki i jej zastąpienie tymczasowe
 4. Karencja
 5. Prawomocnej decyzji PZPN o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu
 6. Zawodnicy, którzy posiadali status zawodnika wolnego do chwili zakończenia letniego okienka nie później niż do zakończenia okienka zimowego

Dokumenty transferowe krajowe:

 1. Transfer definitywny: umowa lub zwolnienie definitywne, jeżeli klub nie złożył oświadczenia o posiadanych deklaracjach – deklaracja gry amatora lub kontrakt, opłata za klub odstępujący i pozyskujący wg kategorii rozgrywkowych.
 2. Transfer czasowy – umowa czasowa ( tu nie może być zastosowane tylko zwolnienie czasowe), jeżeli klub nie złożył oświadczenia o posiadanych deklaracjach -deklaracja gry amatora lub kontrakt, opłata za klub odstępujący i pozyskujący.
 3. Zawodnik wolny- oświadczenie klubu, że zawodnik jest wolny, rozliczony lub oświadczenie o rozwiązaniu deklaracji gry amatora podpisane przez Klub oraz zawodnika pełnoletniego lub rodziców jak zawodnik jest niepełnoletni, opłata za klub pozyskujący, jeżeli klub nie złożył oświadczenia o posiadanych deklaracjach- deklarację .

Jeżeli zawodnik pełnoletni lub niepełnoletni- rodzice nie podpisał/nie podpisali deklaracji gry amatora na nowy sezon wtedy każdy ZAWODNIK JEST WOLNY. Na wniosek klubu pozyskującego na piśmie wysłanego listem poleconym klub odstępujący musi wydać zwolnienie zawodnik jest wolny w terminie 3 dni od daty wysłania ( klub nie może odmówić, bo zawodnik nie oddał sprzętu lub jest ekwiwalent lub ryczałt za jego przejście). Klub odstępujący ma prawo rościć żądania finansowe ekwiwalent/ryczałt/zwrot pobranego sprzętu ale nie może odmówić wydania zwolnienia. Jeżeli odmówi warunkując to zapłatą/sprzętem wtedy procedura przez daną Komisje Gier PPN jeżeli są to dwa własne klubu, jak z innych PPNów to przez Wydział Gier MZPN, jeżeli są to kluby szczebla centralnego od 3 ligi wzwyż lub z innego WZPN wtedy sprawą zajmuje się PZPN.

 1. ZAWODNIK PRZECHODZI z Klubu A do Klubu B – oba kluby należą do MZPN Kraków. Na pisemne żądanie o zwolnienie Klub A żąda wpłaty za ekwiwalent, bo zawodnik ma 20 lat. Klub pozyskujący B wnosi wtedy kopię pisma o potwierdzenie zawodnika wolnego do WG MZPN podłączając kopię pisma do Klubu A, recepis poleconego, oświadczenie zawodnika, że nie podpisał deklaracji gry amatora do Klubu A, deklarację do nowego klubu B.
 2. Klub A może obciążyć Klub B np. za ekwiwalent, jeżeli oba kluby nie dojdą do porozumienia – sprawę o ekwiwalent klub odstępujący skieruje do Sądu Polubownego PZPN. Ekwiwalentami zajmuje się wyłączenie Sąd Polubowny PZPN. 
 3. Karencja – oświadczenie zawodnika że nie grał przez ostatnie 12 miesięcy+ 1 dzień oraz nie  podpisał  deklaracji gry amatora lub kontraktu np. na  sezon 2024/2025 , lub rodziców (zawodnik niepełnoletni) , że zawodnik nie grał przez 12 miesięcy+ 1 dzień  i nie podpisali deklaracji np. na sezon  2024/2025. Opłata wg stawek w opłatach za klub pozyskujący.
 4. Zawodnik może być potwierdzony do 3 klubów oraz grać w 2-ch klubach w danym sezonie.

FUTSAL

 1. Wnioski o uprawnienie własnych zawodników jw. na podstawie deklaracji/ kontraktu na dany sezon lub zgody zawodnika (pełnoletni) lub zgody rodziców (niepełnoletni) .
 2. Wnioski o uprawnienie zawodników z innych klubów :NIEPEŁNOLETNI zgoda obojga rodziców  LUB DOPISEK 1 OPIEKUN PRAWNY JAK JEST 1 RODZIC,

PEŁNOLETNI – zgoda zawodnika

 1. ZAWODNICY  Ekstraklasy,   I, II, III muszą mieć zgodę klubów; zawodniczki Ekstraligi,I ligi kobiet również.

Bardzo ważnym jest, aby do każdego zawodnika ujętego we wniosku  o uprawnienie/ transferach podpięte były odpowiednie dokumenty jw-obowiązują w tym zakresie przepisy PZPN oraz RODO.

Niedopuszczalne jest dokonanie uprawnień, czy transferów bez odpowiedniej jw. dokumentacji –obowiązują w tym zakresie przepisy PZPN oraz  RODO!

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że uwzględniając odpowiednie uregulowania FIFA w zakresie maksymalnej długości okresu transferowego, letni okres transferowy w sezonie 2024/2025 dla rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, Fortuna 1. Ligi i 2.Ligi rozpocznie się w dniu 1 lipca 2024 r. (poniedziałek), a zakończy w dniu 9 września 2024 r. (poniedziałek).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że:

 1. powyższy termin nie dotyczy klubów uczestniczących w rozgrywkach klubowych UEFA, w przypadku których letni okres transferowy rozpocznie się w dniu 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek), a zakończy w dniu 9 września 2024 r. (poniedziałek).
 2. powyższy termin nie dotyczy sytuacji, w których możliwe jest pozyskanie zawodnika poza okresem transferowym, wskazanych w § 27 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej;
 3. w przypadku złożenia przez klub pozyskujący kompletu dokumentów, o których mowa w § 18 Uchwały do dnia 9 września 2024 r., potwierdzenie i uprawnienie zawodnika do gry w klubie pozyskującym może nastąpić także po tym terminie;
 4. w przypadku zamiaru pozyskania zawodnika profesjonalnego z klubu zagranicznego, na podstawie umowy transferowej, odpowiedni wniosek winien być wprowadzony do systemu FIFA TMS nie później niż 9 września 2024 r., przy czym celem uniknięcia ewentualnego przekroczenia ww. terminu wynikającego np. z problemów technicznych, zalecamy wprowadzenie przez klub odpowiedniego wniosku nie później niż 8 września 2024 r.

OKIENKO TRANSFEROWE  LETNIE zawodników OD 16 roku życia

od 1 lipca 2024 r. do dnia 09.09.2024r.

Wydział Gier MZPN  informuje, że uwzględniając odpowiednie uregulowania FIFA / PZPN w zakresie maksymalnej długości okresu transferowego, letni okres transferowy w sezonie 2024/2025 dla rozgrywek IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH, III, IV, V  LIGI KLAS ROZGRYWKOWYCH Kobiet  rozpocznie się w dniu 1 lipca 2024 r. (poniedziałek), a zakończy w dniu 9 września 2024 r. (poniedziałek).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że:

 1. powyższy termin nie dotyczy klubów uczestniczących w rozgrywkach klubowych UEFA, w przypadku których letni okres transferowy rozpocznie się w dniu 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek), a zakończy w dniu 9 września 2024 r. (poniedziałek).
 2. powyższy termin nie dotyczy sytuacji, w których możliwe jest pozyskanie zawodnika poza okresem transferowym, wskazanych w § 27 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej;
 3. w przypadku złożenia przez klub pozyskujący kompletu dokumentów, o których mowa w § 18 Uchwały do dnia 9 września 2024 r., potwierdzenie i uprawnienie zawodnika do gry w klubie pozyskującym może nastąpić także po tym terminie;
 4. w przypadku zamiaru pozyskania zawodnika profesjonalnego z klubu zagranicznego, na podstawie umowy transferowej, odpowiedni wniosek winien być wprowadzony do systemu FIFA TMS nie później niż 9 września 2024 r., przy czym celem uniknięcia ewentualnego przekroczenia ww. terminu wynikającego np. z problemów technicznych, zalecamy wprowadzenie przez klub odpowiedniego wniosku nie później niż 8 września 2024 r.

OKIENKO TRANSFEROWE  LETNIE  dla zawodników DO 16-tego roku życia:

od 1 lipca 2024 r. do dnia 30 września 2024:   Wydział Gier MZPN informuje, że uwzględniając odpowiednie uregulowania FIFA/PZPN w zakresie maksymalnej długości okresu transferowego, letni okres transferowy w sezonie 2024/2025 dla rozgrywek MŁODZIEŻOWYCH DO LAT 16-tu rozpocznie się w dniu 1 lipca 2024 r. (poniedziałek), a zakończy w dniu 30  września 2024 r. (poniedziałek).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że:

 1. Powyższy termin nie dotyczy klubów uczestniczących w rozgrywkach klubowych UEFA, w przypadku których letni okres transferowy rozpocznie się w dniu 24 czerwca 2024 r.   (poniedziałek), a zakończy w dniu 9 września 2024 r. (poniedziałek).
 2. Powyższy termin nie dotyczy sytuacji, w których możliwe jest pozyskanie zawodnika poza okresem transferowym, wskazanych w § 27 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej;
 3. W przypadku złożenia przez klub pozyskujący kompletu dokumentów, o których mowa w § 18 Uchwały do dnia 9 września 2024 r., potwierdzenie i uprawnienie zawodnika do gry w klubie pozyskującym może nastąpić także po tym terminie;
 4. W przypadku zamiaru pozyskania zawodnika profesjonalnego z klubu zagranicznego, na podstawie umowy transferowej, odpowiedni wniosek winien być wprowadzony do systemu FIFA TMS nie później niż 9 września 2024 r., przy czym celem uniknięcia ewentualnego przekroczenia ww. terminu wynikającego np. z problemów technicznych, zalecamy wprowadzenie przez klub odpowiedniego wniosku nie później niż 8 września 2024 r.

KLUB PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRAWIDŁOWOŚĆ IFORMACJI i DANYCH OSOBOWYCH PODANYCH W ZŁOŻONYCH DOKUMENTACH

 1. UWAGA:  JEŻELI MAMY SZCZEGÓLNY PRZYPADEK, ŻE KLUB NIE MOŻE SAM ZŁOŻYĆ WNIOSKU O TRANSFER MOŻE POPROSIĆ O POMOC ppn LUB mzpn WYSYŁAJĄC NA ADRES EMAIL biura   biuro@mzpnkrakow.pl lub adres email własnego biura PPN  dokumenty transferowe jw.
 2. Biuro MZPN lub PPN nie może uprawniać zawodnika amatora, ani zawodnika profesjonalnego – kontrakty są tajne i nie można mieć do nich dostępu bez wniosku z klubu.

 Jeżeli kluby miałyby  problem z uprawnieniem/ transferem lub wprowadzeniem zawodnika nowozgłoszonego zgłaszają problem   na:  

wsparcie@pzpn.pl

 W ROZGRYWKACH CHŁOPCÓW SKRZAT U-7 I U-6 mogą uczestniczyć dziewczęta oprócz rocznika właściwego dodatkowo z kategorii Żak U-9 i U-8

 • W KATEGORII  chłopców ŻAK U-9 i U08 dziewczęta dodatkowo z kategorii Orlik U-11 i U-10
 • W KATEGORII chłopców ORLIK U-11 i U-10 dziewczęta z kategorii Młodzik U-13 i U-12
 • W WZPN mogą uczestniczyć w Młodzikach U-12 chłopców mogą uczestniczyć  dziewczęta z kategorii U-12 maksymalnie do Trampkarek U-14
 • W MŁODZIKACH U-13 chłopców mogą uczestniczyć dziewczęta z kategorii U-13 maksymalnie do Trampkarek U-15

ROCZNIKI MĘSKIE  sezon 2024/2025 :

 1. SENIORZY: 16 lat +1 dzień  (15 lat +1 dzień – zgoda lekarza medycyny sportowej z dopiskiem na grę w seniorach)
 2. JUNIOR STARSZY: 16 lat+1 dzień  za zgodą lekarza na grę w roczniku starszym r. 2008 ( jak nie ma 16-tu lat)i 2009
 3. JUNIOR MŁODSZY: 2008/ 2009  za zgodą lekarza na grę w roczniku starszym  2010 i 2011
 4. TRAMPKARZE:  2010/2011   za zgodą lekarza na grę w roczniku starszym 2012 i 2013
 5. MŁODZIK: 2012/2013   za zgodą lekarza na grę w roczniku starszym 2014 i 2015
 6. ORLIK: 2014/2015   za zgodą lekarza na grę w roczniku starszym 2016 i 2017
 7. ŻAK: 2016/2017   za zgodą lekarza na grę w roczniku starszym  2018 i 2019
 8. SKRZAT: 2018/2019 nie mogą grać roczniki 2020 i młodsze

ROCZNIKI KOBIECE-  sezon 2024/2025

 1. SENIORKI 16 lat + 1 dzień  (15 lat  + 1 dzień – zgoda lekarza medycyny sportowej z dopiskiem zgoda na grę w seniorach )
 2. Juniorki młodsze: 2007/2008/2009  – za zgodą lekarza na grę w roczniku starszym 2010 i 2011
 3. Trampkarki: 2009/2010/2011 – za zgodą lekarza na grę w roczniku starszym 2012 i 2013
 4. Młodziczki: 2011/2012/2013 – za zgodą lekarza na grę w roczniku starszym 2014 i 2015
 5. Orliczki: 2013/2014/2015  – za zgodą lekarza na grę w roczniku starszym 2016/ 2017/2018  nie mogą grać roczniki  2020 i młodsze

UWAGA: W przypadku pytań /wątpliwości należy kontaktować się z własnym Podokręgiem lub do biura MZPN: Ewa Gajewska Koordynator Wojewódzki Systemu Extranet MZPN:   +48 504 155 780 , adres e-mail: biuro@mzpnkrakow.pl